Instructions to authors

"ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МЕТРОЛОГІЯ"

Збірник Формується за Такими Розділами

Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів
Засоби вимірювань електричних та магнітних величин
Засоби вимірювань теплових величин
Вимірювання неелектричних величин
Біомедичні вимірювання та прилади
Вимірювальні перетворювачі
Вимірювальні системи
Автоматизація експериментальних досліджень
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Проблеми вимірювань в народному господарстві
Короткі повідомлення

Повний текст статтей для опублікування необхідно сформувати в такому порядку: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язок даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, на розв’язання якої спрямована наукова праця; формулювання мети наукової праці (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Текст статтей 4-8 сторінок необхiдно подавати у файлах, сформованих у Word 7.0 for Windows (кегель шрифта10, iнтервал 1,2 , гарнітура Times New Roman Cyr) електронною поштою за адресою E-mail: ivt.lp.edu.ua@gmail.com, або на електронному носії, дотримуючись таких вимог:
Формат аркушів – А 4.
Відступи : зліва – 20 мм, справа – 15 мм, зверху – 30 мм, знизу – 25 мм.
У першому рядку справа вказують УДК ( кегель шрифта 10);
в кожному наступному рядку:
– назва наукової праці (кегель шрифта12, по центру, Bold, назва стилю «ЗАГОЛОВОК», відступи: верхн. – 12 pt, нижн. – 6 pt);
– знак “(с)”, автор i спiвавтори, рік (кегель шрифта 10, по правому краю, Italic, назва стилю «АВТОР», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt);
– назва органiзацiї, в якiй працює автор (кегель шрифта 10, по центру, normal, назва стилю «АДРЕСА УСТАНОВИ», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 12 pt);
– анотація українською, російською та англійською мовами (кегель шрифта10, по центру, Bold+ Italic, назва стилю «АНОТАЦІЯ», відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt) ;
– основний текст наукової праці (кегель шрифта 10, абз. відступ 8 мм, по ширині, «обычный», назва стилю «ОСНОВНИЙ», одна колонка).
• Формули центрують по середині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю (назва стилю «ФОРМУЛА»).

• Заголовки таблиць (Bold) розмiщують по центру тексту, а нумерацію ( якщо кількість таблиць >1) – по правому краю таблиці (позначення Таблиця і Номер виділяють шрифтом типу ITALIC, кегель шрифта 10), текст таблиці – кегель шрифта 9.
• Рисунки та графіки у публікацію вставляються в одному з растрових форматів TIFF, BMP на вибір з роздільною здатністю 300 dpi. Написи на рисунках виконуються шрифтом гарнітури Тimes New Roman Cyr 10 кегля, Italic. Рисунки підписують і нумерують ( якщо кількість >1) під рисунком, по центру тексту. Додатково на дискеті або електронною поштою потрібно подати окремо всі рисунки, записані також кожен в окремим файлом в форматі TIFF або BMP.
• Посилання на лiтературу дається у квадратних дужках, а список лiтератури формується в кінці наукової праці (відступ від основного тексту 6 pt, кегель шрифта 10, ITALIC, назва стилю «ЛІТЕРАТУРА»).

ДОДАТКОВА IНФОРМАЦІЯ
У редколегію збірника необхідно подати:
1) сформований файл статті;
2) окремо файл з “шапкою” статті англійською мовою;
3) роздрукований текст статті (2 екз.);
4) експертні висновки (2 екз.);
5) витяг з рішення організації про рекомендацію до друку;
6) дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну зовнішню рецензію);
7) відомості про автора
Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, НЕ Розглядатимуться!