Матричні аналоги протоколу Діффі-Хеллмана

Білецький А.Я., Білецький О.А., Кандиба Р.Ю.
Abstract: 
У статті наведено порівняльний аналіз відомих матричних протоколів передачі секретних ключів шифрування по відкритих каналах зв’язку. Запропоновані нові протоколи, що засновані на використанні незвідних поліномів та примітивних матрицях Галуа і Фібоначчі.
References: 

1. Diffie W. New Directions in Cryptography /Diffie W.,Hellman M.E. // IEEE Transactions on Information Theory, v. IT-22, no. 6, Nov. 1976, p. 644-654. 2. Ерош И.Л. Адресная передача сообщений с использованием матриц над полем GF(2) / ЕрошИ.Л., Скуратов В.В. //Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. 2004, №1. – С. 72-78. 3. Мегрелишвили Р.П. Однонаправленная матричная функция – быстродействующий аналог протокола Диффи - Хеллмана. / Мегрелишвили Р.П., Челидзе М.А., Бесиашвили Г.М. – Збірник матеріалів 7-й МК «Інтернет – Освіта – Наука - 2010». – Вінниця: ВНТУ, 2010. – С. 341-344. 4. Ростовцев А.Г. О матричном шифровании (критика криптосистемы Ероша и Скуратова). Ел. ресурс: www. ssl.stu.neva.ru/psw/crypto/rostovtsev/Erosh_Skuratov.pdf 5. Белецкий А.Я. Однонаправленная матричная функция / Белецкий А.Я., Мегрелишвили Р.П. - Праці Міжнародної Міжнародної молодіжної школи «Питання оптимізації обчислень». – Крим, Кацівелі, 2011. – С. 21-22. 6. Лидл Р. Конечные поля / Лидл Р., Нидеррайтер Г. – Т. 1. – М.: Мир, 1988. – 432 с. 7. Поточные шифры. Результаты зарубежной открытой криптологии Ел. ресурс: http://padabum.com/d.php?id=2669 8. Иванов М.А. Теория, применение и оценка качества генераторов ПСП / Иванов М.А., Чугунков И.В. – М.: «КУДИЦ-ОБРАЗ», 2003. – 240 с.