ОБҐРУНТУВАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКРАНОВАНОМУ СЕРВЕРНОМУ ПРИМІЩЕННІ

Гоблик В.В., Павлиш В.А.,Ніколаєв Д.А.
Abstract: 
У статті наведені результати обґрунтування локалізації небезпечних зон витоку інформації в екранованому серверному приміщенні. Продемонстровано, що опис електромагнітної обстановки у серверному приміщенні на основі класичної моделі у вигляді прямокутного об’ємного резонатора помітно відрізняється від опису, побудованого на основі варіаційних методів для внутрішніх задач електродинаміки, який є більш адекватний реальній фізичній обстановці.
References: 

[1] Ленков С. В. Методы и средства защиты информации. В 2-х томах. / С. В Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Дорошко, под ред. В. А. Хорошко. — К.: Арий, 2008. Том І. Несанкционированное получение информации. 464 с., ил. [2] Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. В 9-ти томах / Фейнман Р., Лейтон Р., М. Сэндс. – М.: Мир, 1977. Том 6. Электродинамика. 347 с., ил. [3] Белов И. В. Моделирование высокочастотных электромагнитных полей внутри помещений: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. физ – мат. наук : спец. 05.13.18 «Теоретические основы математического моделирования, численные методы и комплексы программ» / Белов Илья Владимирович; Москва. Институт математического моделирования Российской академии наук. — Москва, 1999. — 20 с. [4] Сахацький В. Д. Розвиток методів та засобів контролю і захисту навколишнього середовища від електромагнітних випромінювань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук :спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовини» / Сахацький Віталій .Дмитрович; НТУ «Харківський політехнічний інститут». — Харків, 2001. — 33 с. [5] Маслов М. Ю. Исследование электромагнитных полей в помещениях для целей электромагнитной безопасности : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.12.07 «Антенны, СВЧ – устройства и их технологи» / Маслов Михаил Юрьевич Самара. Институт математического моделирования Российской академии наук. — Самара, 2007. — 20 с. [6] Гоблик В. В. Науково-прикладні проблеми моделювання розподілу поля декількох мобільних телефонів в місцях зосередження людей./ В. В.Гоблик, Д. А Ніколаєв, В. А Павлиш., Є. І Яковенко. 3-й міжнародний радіоелектронний форум «Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» МРФ-2008. Збірник наукових праць. Том IV, Конференція «Актуальні проблеми біомедінженерії», -Харків: АНПРЕ, ХНУРЕ, 2008. С. 171-174. [7] Мущенко В. И. Электродинамическое моделирование излучающих структур, расположенных внутри экранированных сооружений // Вестник СО-НИИР. 2002. - № 1,-С. 71 -75. [8] Никольский В. В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В.Никольский, М.: «Наука». Главн. ред. физ . мат. лит. 1967. 460 с., ил. [9] Белокурський Ю. П. Технології захисту інформації GSM – каналів зв’язку / Ю. П. Белокурський, О. Ю. Іохов, В. С. Козлов, О. О. Щербіна // Системи управління, навігації та зв’язку . К.:ДП “ЦНДІНУ”, 2012. – Вип.1(21), том 2. – С.246 251. [10] Погребенник В.Д. Розроблення класифікації електромагнітних екранів будівель і приміщень / В.Д. Погребенник, Н.В. Пігур // Автоматика, вимірювання та керування : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. - 148 с. : іл. - (Вісник / Національного університету "Львівська політехніка" ; № 695). – С.58-64. [11] Гоблик В. В. Моделювання розподілу поля в екранованому приміщенні / Гоблик В. В., Павлиш В. А. Матеріали 1-ї міжнародної науково-технічної конференції "Захист інформації і безпека інформаційних систем". Наукове видання, -Львів, Україна:НУ “ЛП”, 2012. С.194-195. [12] Фёдоров Н. Н. Основы электродинамики / Н.Н. Фёдоров, М.: «Высш. школа», 1980. – 399 с., ил. 53. [13] Гоблик Н. М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум: навч. посібник / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с.