ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВАГОМОСТІ НА ЇХ ОСНОВІ

Бойко Т.Г. Гриневич Б.Ю.
Abstract: 
Досліджено причини непевності, що супроводжує процес кваліметричного оцінювання, та експериментального стандартного відхилення кількісної оцінки якості виробів. В сумарному кваліметричному стандартному відхиленні виділено складову, яка характеризує якісний рівень оцінюваних виробів. На її основі отримано коефіцієнти вагомості для порівняння однотипної продукції різних виробників
References: 

1. Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT): ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 26 с. – (Національний стандарт України)
2. Бойко Т.Г. Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісної оцінки якості продукції за складовими невизначеності оцінювання / Т.Г. Бойко, Б.Ю. Гриневич // Вимірювальна техніка і метрологія – 2011. – № 72. – С. 111-116.
3. Бойко Т.Г. Аналіз складових вірогідності результатів оцінювання якісного рівня продукції / Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела // Метрологія – 2006: V Міжн. наук.-техн. конф. Харків 10-12 жовтня 2006 р.: доповідь. – наукові праці конференції. – 2006. – т. 1. – С. 55–57.
4. Т. Бойко. Забезпечення довіри споживача до результатів оцінювання якісного рівня продукції // Вимірювальна техніка і метрологія – 2008. - № 69. С. 138-142.
5. Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції: автореф. дис. док-ра. техн. наук: 05.01.02 / Т.Г.Бойко; [Національний університет ”Львівська політехніка”]. – Львів, 2010. – 34 с.
6. Boyko T. Uncertainty of Measurement Results in the Process of Product Qualitative Level Identification / Taras Boyko, Tetiana Bubela // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: Proceedings of the 6th IEEE International Workshop 15-17 September 2011.: thesis. – Prague, Czech Republic, 2011. – P. 586-589.
7. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – ISO, Switzerland, - 1993. – 101 p.
8. Метрологія та вимірювальна техніка: підруч. [для студ. вузів електротехнічних спец.] / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.
9. Бойко Т.Г. Моделювання кількісної оцінки якості продукції з врахуванням невизначеності оцінювання / Т.Г. Бойко // Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС ’2010): п’ята наук.-практ. конф. з міжн. участю 21–25 червня 2010 р.: тези доповіді. – К., 2010. – С. 78–79