ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРА ГОЛЛМАННА ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ NIST

Костів Ю.М., Максимович В.М., Гарасимчук О.І.,Совин Я.Р., Мандрона М.М.
Abstract: 
В статті представлені результати дослідження генератора Голлманна при різній кількості базових генераторів М-послідовностей і різній степені їх поліномів, що проводилось з використанням статистичних тестів NIST. Отримані результати дозволяють оптимізувати параметри генератора при заданих параметрах вихідної імпульсної послідовності.
References: 

1. Жельников В. Криптография от папируса до комп’ютера / В. Жельников – М.: ABF, 1996. – 254с.
2. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях / М. А. Иванов. – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2001. – 368 с.
3. Иванов М.А. Теория, применение и оценка качества генераторов псевдослучайных последовательностей / Иванов М.А., Чугунков И.В. – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2003. – 240 с.
4. Гарасимчук О.І. Генератори псевдовипадкових чисел, їх застосування, класифікація, основні методи побудови і оцінка якості / О.І. Гарасимчук, В.М. Максимович // “Захист інформації”. –
м. Київ, 2002, 7 стор., 1 іл.
5. Гарасимчук О. І. Генератори пуассонівського імпульсного потоку на основі генераторів М-послідовностей / О.І. Гарасимчук, В.М. Максимович // Вісник НУ “Львівська політехніка”. “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”, – 2004. – №521 – С. 17-23.
6. Rock A. Pseudorandom Number Generators for Criptographic Applications / A. Rock. – Salzbuburg, 2005. – p. 57–65.
7. Вильданов Р.Р. Тесты псевдослучайных последовательностей и реализующее их программное средство / Вильданов Р.Р., Мещеряков Р.В., Бондарчук С.С. // журнал "Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники" № 1 (25), часть 2, – 2012 г. – 108 с.
8. NIST SP 800-22. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs//SP800-22rev1a.pdf
9. Горбенко І.Д. Прикладна криптологія: Теорія. Практика. Застосування: монографія / І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко. – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 880 с.
10. Статистические тесты NIST. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Статестичиские_тесты_NIST