МЕТОД КАНО ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕННТІВ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧА

Мотринчук О.В.
Abstract: 
Проведено соціологічні дослідження за зворотнім зв’язком з підприємствами-роботодавцями ВНЗ, розглянуто модель Метод Кано для оцінки потреб та очікувань підприємств-роботодавців, досліджено характеристики випускника, необхідні для подальшого працевлаштування.
References: 

1. Ефимов В.В. Основы обеспечения качества: учебное пособие/ В.В. Ефимов, М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 236 с.
2. Вимоги (ISO 9001:2008) : ДСТУ ISO 9001:2009. - [Чинний від 2009-09-01].К. : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІ, 26 с. – (Національний стандарт України).
3. Сірий Є. В. Соціологія: Заг. теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії. / Євгеній Сірий — К.: Атіка, 2004. — 480 с.
4. Гаврилова С. Модель Кано/С.Гаврилова // Управление качеством, 2008. т. №3.-С.10-12.
5. Вечкаев В. Модель Кано. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vechkaev.ru/Pages/kano.aspx.
6. Хімічева Г.І. Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи менеджменту якості. / Г.І. Хімічева, О.О. Демиденко, А.С. Зенкін // Менеджмент виробництва.-2012. – С.158-164.
7. Кузьмин А.М. «Теория привлекательного качества».- [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0022/.
8. Хомічак Л. М. Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю у вищом навчальному закладі /Л.М. Хомічак, І.П. Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011, – N3. – С.60-63.
9. Андрущенко В.П. Вища освіта України на шляху до радикальних змін / В.П. Андрущенко// Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. – Матеріали Міжнародної конференції 17-18 квітня, 1996 р. – К., 1996. – С. 176