ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЧАСОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ЗОНДУВАННЯ

Тишик І.Я., Совин Я.Р.
Abstract: 
Для підвищення точності часової локалізації відбитих імпульсних сигналів зондування запропоновано здійснювати їх опрацювання безпосередньо у часо-частотній (вейвлет) області. Показано, що таке подання дозволяє якісно оцінювати час надходження відбитих сигналів на тлі завад. Приведено результати моделювання відбитих імпульсних сигналів у часовій та вейвлет областях, наведена оцінка похибок.
References: 

1. А.Й. Наконечний. Покращення точності приладів вимірювання параметрів руху на основі малохвильового перетворення сигналів / А.Й. Наконечний, І.Я. Тишик // Збірник наукових праць. Українська академія друкарства. – Комп’ютерні технології друкарства, Л.: 2002, № 5, 6 -С. 145-149. 2. Тишик І.Я. Покращання інформативності вимірювачів параметрів руху об’єктів / А.Й. Наконечний, І.Я. Тишик // Збірник наукових праць. Українська академія друкарства. – Комп’ютерні технології друкарства, Л.: 2007, № 18, - С. 146-152. 3. Тишик І.Я. Комп’ютеризовані засоби оцінювання параметрів руху об’єктів на основі малохвильового (вейвлет) перетворення сигналів зондування: дис. кандидата технічних наук 05.13.05 / Тишик Іван Ярославович. – Л. 2014. – 256 с.
4. Бакулев П.А. Радиолокационные системы / П.А. Бакулев – М.: Радиотехника, 2004. - 320 с.: ил. 5. Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация/ С.З. Кузьмин. – Киев: ВЦ, 2000. 6. O.A.M.Aly and A.S.Omar, “Detection and localization of RF-radar pulses in noise environments using wavelet packet transform and higher order statistics”. Progress In Electromagnetics Research, PIER 58,301 –317, 2006. 7. Тишик І.Я. Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням малохвильового (вейвлет) перетворення / І. Я. Тишик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Комп'ют. системи та мережі. – 2009. – № 658. – С. 128-132. 8. Тишик І.Я. Моделювання процесу опрацювання зондованих широкосмугових сигналів вейвлет-перетворенням / І.Я. Тишик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – № 665. – С. 117-122.