ВИБІР МАЛОХВИЛЬОВИХ БАЗОВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ

Лагун І.І., Наконечний А.Й.
Abstract: 
Наведено порівняльну характеристику двох критеріїв вибору оптимальної базової малохвильової функції: мінімального середньоквадратичного відхилення та ентропійного критерію. На основі згаданих критеріїв визначено оптимальні базові малохвильові функції та представлено результати проведених досліджень для визначення ефективності кожного з критеріїв при реалізації алгоритмів стиснення сигналів.
References: 

1. Дремин И.М. Вейвлеты и их использование / И.М. Дремин, О.В. Иванов, В.А. Нечитайло. – УФН № 5. – 2001. 2. Дьяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник./ Дьяконов В., Абраменкова И. – СПб.: Питер, –2002.–С.602. 3. Комаров И.Э. Методика количественной оценки значимости вейвлет-базиса./ И.Э. Комаров В.А. Майстренко // Омский научный вестник. – № 3 (93) – 2010. – С. 202 – 206. 4. А.Й. Наконечний. Цифрова обробка сигналів./ А.Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 2010.–С.360. 5. Лагун І.І. Основні підходи до вибору оптимального малохвильового базису./ Лагун І.І., Наконечний А.Й.// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Сер.: Автоматика, вимірювання та керування. – Львів : НУ “Львівська політехніка”. – 2009. – № 639. – С. 71. 6. І.І. Лагун. Оцінка якості зображень при фільтрації сигналів різними базисними малохвильовими функціями./ І.І. Лагун; А.Й. Наконечний. // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної наукової конференції з контролю і управління в складних системах «КУСС-2012» – Вінниця, 2012.–С.101.