METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES OF BRANCH

Batyuk A., Viter M., Sendzyuk M.
Abstract: 
The analysis and systematization of modern Ukrainian branch electronic information resources are carried out. The methodological principles of their organization, functioning and terms of their integration are described
References: 

1.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 № 259-р «Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 2. Додонов О.Г. Архітектура автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.Г. Додонов, О.В. Нестеренко, М.М. Будько // Мат. машини і системи . – 2003. – № 3-4. – С. 138-146.3.Нестеренко О.В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади: моногр. / О.В. Нестеренко ; Ін-т пробл. реєстрації інформації НАН України. – К.: Наук. думка, 2005. – 627 с.4.Яремко С.А. Застосування інформаційних систем і технологій в контрольно-ревізійному процесі як запорука його удосконалення та ефективного функціонування / С.А.Яремко, Ю.М. Данильчук. Ю.О.Мухомора // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк, 2011. Випуск № 4. – С. 291-293.5.Гора О. Б. Інформаційно-аналітичні системи контролю за виконанням державних рішень /О. Б. Гора// Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2009. – T. 11, № 4. – С. 43-49. 6.Нестеренко А.В. Методология классификации и структурирования автоматизированных информационно-аналитических систем органов государственной власти / А.В. Нестеренко // Искусств. интеллект . – 2005. – № 3. – С. 504-520.7.Вітер М. Б. Національна програма інформатизації та розвиток інформаційних технологій в органах виконавчої влади України/ М. Б. Вітер // Проблеми інформатизації та управління: Збірник праць. –2013. – Випуск 2 (42). – С. 19-23.8.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08. 2009 р. № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 9.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1772 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах». 11. Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 13. Сендзюк М. А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібн. /М. А. Седзюк, М. Б. Вітер. – К.: КНЕУ, 2011. – 422 с. 14. Cайт Міністерства доходів і зборів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/. 15. Постанова Центральної виборчої комісії від 21.03.2003 № 16 «Про затвердження Концепції Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 16. Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 759/5 «Про затвердження Положення про Центральний державний електронний архів України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 17. Данилин А.В. Среда электронного взаимодействия для электронного правительства// Информационное общество. – 2003.– № 1, С. 41-52.