MODELING OF PRICING ON MACHINERY PRODUCTS

Emelyanov O. Yu., Vysotskij A.L., Petrushka T.O. 2016

Lviv Polytechnic National University

Abstract: 
The article features revealed pricing for machine building products. The general approach to modeling the process of pricing for machine building products within the parameters of the demand for goods produced using this product. The building model performance optimization criterion prices and volumes of sales machine building company. Established the possibility of using performance optimization criterion prices for machine building products to address the task of selecting the best varieties of products.
References: 

1. Bokulieva M. O. Tsinoutvorennia na produktsiiu mashynobudivnykh pidpryiemstv z urakhuvanniam
vymoh spozhyvachiv / M. O. Bokulieva // Derzhava ta rehiony. – 2009. – # 2. – S. 13–19. 2. Hryshko V. A.
Zakonomirnosti formuvannia investytsiinoho potentsialu mashynobudivnykh pidpryiemstv /
V. A. Hryshko // Skhid. – 2010. – # 2 (102). – S. 28–32. 3. Zahoretska O. Ya. Formuvannia tsin vyrobnykiv
mashynobudivnoi produktsii : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.04 / O. Ya. Zahoretska. – Lviv,
2011. – 23 s. 4. Kosarieva I. P. Osnovy upravlinnia protsesom tsinoutvorennia na promyslovykh
pidpryiemstvakh / I. P. Kosarieva, H. O. Sukrusheva, O. V. Muraviov // Ekonomika ta upravlinnia
pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky. – 2013. – # 1(21). –
S. 94–104. 5. Kucherova H. Yu. Ustanovlennia tsiny nyzhnoi mezhi na novu produktsiiu mashynobuduvannia
v zalezhnosti vid faz zhyttievoho tsyklu / H. Yu. Kucherova // Derzhava ta rehiony. – 2008. – # 2. –
S. 114–118. 6. Nabok I. I. Mekhanizm tsinoutvorennia na innovatsiinu produktsiiu mashynobudivnoho
vyrobnytstva z urakhuvanniam yii zhyttievoho tsyklu / I. I. Nabok // Derzhava ta rehiony. – 2008. – # 2. –
S. 160–163. 7. Podmyshalska Yu. V. Stratehichne tsinoutvorennia na mashynobudivnykh pidpryiem-
stvakh : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.04 / Yu. V. Podmyshalska. – Z., 2009. – 22 s.
8. Savchenko O. V. Formuvannia tsin na novu produktsiiu vyrobnycho-tekhnichnoho pryznachennia (na
prykladi pidpryiemstv mashynobuduvannia) : avtoref. dys. … stupenia kand. ekon. nauk : 08.00.04 /
O. V. Savchenko. – Khmelnytskyi, 2009. – 23 s. 9. Savchuk O. O. Teoretychni zasady tsinoutvorennia /
O. O. Savchuk // Biznes Inform. – 2012. – # 1. – S. 179–182. 10. Skvortsov I. B. Stratehichne
tsinoutvorennia : [monohrafiia] / I. B. Skvortsov, O. Ya. Zahoretska, U. O. Balyk. – Lviv : ZUKTs, 2013. –
350 s.

Received: 
Thursday, October 20, 2016
Accepted: 
Thursday, October 20, 2016