INFLUENCES OF STANDARD LINEAR FORMS ON CHARACTERISTICS OF DYNAMIC SYSTEM WITH FUZZY MODAL CONTROLLER

Demkiv L.I.
Abstract: 
On the example of two-mass fuzzy control system the influence of characteristic polynomial’s roots on the characteristics of a dynamic system is investigated. The conclusions about the advisability of setting controller to the appropriate standard linear forms depending on the size of the error of system’s output coordinate.
References: 

1. Акимов Л.В. Динамика двухмассовых систем с нетрадиционными регуляторами скорости и наблюдателями состояния / Л.В. Акимов, В.И. Колотило, В.С. Марков - Харків: ХГПУ, 2000. - 93 c.
2. Бойчук Б.Г. Аналіз динаміки систем автоматичного керування 4-го порядку за коефіцієнтами їх структурованих характеристичних поліномів / Б.Г. Бойчук, Я.С. Паранчук // Збірник наукових праць Дніпродзержинського ДТУ. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика"./ Дніпродзержинськ: ДДТУ. — 2007. —— C. 334-337.
3. Головач І.Р. Формування характеристичного полінома на основі компромісних поєднаннь стандартних форм / І.Р. Головач, А.О. Лозинський // Збірник наукових праць Дніпродзержинського ДТУ. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика"./ Дніпродзержинськ: ДДТУ. — 2007. —— C. 346-348.
4. Демків Л.І. Дослідження впливу вибору параметрів функції належності, як ступенів свободи нечіткого регулятора, на характеристики динамічної системи / Л.І. Демків // Вісник НУ"Львівська політехніка", серія "Фізико-математикчні науки". — 2013. —№ 768.— C. 105-110.
5. Лозинський А.О. Дослідження впливу вигляду функції належності на динамічні показники системи при багатокритеріальній оптимізації зі змінними ваговими коефіцієнтами / А.О. Лозинський, Л.І. Демків // Електротехнічні та комп'ютерні системи. — 2012. —№ 5.— C. 137-144.
6. Лозинський О.Ю. Синтез двомасових і тримасових систем автоматичного регулювання положення електродів при врахуванні випадкового характеру збурень. / О. Ю. Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я.С. Паранчук, Н.Ю. Попова // Вісник НУ"Львівська політехніка". — 1997. —№ 288.— C. 77-85.
7. Марущак Я.Ю. Використання стандартних форм розподілу коренів при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації / Я.Ю. Марущак // Вісник Харківського Національного політехнічного університету. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. Харків: ХНПУ. — 2001. —№ 10.— C. 88-90.
8. Марущак Я.Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним кори¬гуванням / Я.Ю. Марущак - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. - 207 c.
9. Мирославский Д.Е. Проектирование регуляторов электроприводов на базе стандартных передаточных функций. / Д.Е. Мирославский // Агентство научно-технической информации. Научно-техническая библиотека[Електронний ресурс]. — 2009.-Режим доступу до журн.: http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9692.html. ——
10. Мирославский Д.Е. Линейные оптимальные регуляторы электроприводов / Д.Е. Мирославский // Агентство научно-технической информации. Научно-техническая библиотека[Електронний ресурс]. — 2010. —— C. 21. - Режим доступу до журн.: http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st3404.pdf.
11. Осичев А.В. Стандартные распределения кор¬ней в задачах синтеза в электроприводе / А.В. Осичев, В.О. Котляров , В.С. Марков // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика:[Труды конференции].-Харьков:Основа. — 1997. —— C. 104-109.
12. Nagrath I.J. Control systems engineering / I.J. Nagrath, M. Gopal — New age Int., 2011.
13. Piegat A. Modelowanie i sterowanie rozmyte / A. Piegat — Warszawa: “Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT”, 2003. — 678 p.
14. Takagi T. Fuzzy identificationof systems and its application to modeling and control / T. Takagi, M. Sugeno // IEEE Trans. ono Syst. — 1985. — V. SMC-15.No. 1. — P. 116-132.
15. Толочко О.И. Применение метода стандартных полиномов при синтезе систем подчинённого регулирования / О.И. Толочко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. — 2003. —№ 4(62).— C. 114-120.