Інтелектуальна система кваліфікації правопорушень у галузі комп’ютингу

Шаховська Н.Б., Осідач А.О.

Шаховська Н.Б. Інтелектуальна система кваліфікації правопорушень у галузі комп’ютингу / Н.Б. Шаховська, А.О. Осідач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 255–264. – Бібліографія: 16 назв.

Abstract: 
In the article a model of intelligent system of offenses qualification in the computing is built.
References: 

1. Ashley K.D. Modelling Legal Argument / K.D. Ashley. — Cambridge: MIT Press. — 1990.
2. Ashley K.D. 1992. Case-based reasoning and its implications for legal expert systems, Artificial Intelligence and Law 1/ K.D. Ashley. — 1992. — Р.113—208.
3. Гуцалюк М. Протидія комп’ютерній злочинності [Електронний ресурс]/ М. Гуцалюк. — Режим доступу: <http // www.lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/ 0306/26.shtml.
4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994р.
5. Баранов О.А Кримінологічні проблеми комп’ютерної злочинності [Електронний ресурс]/О.А. Баранов. — Режим доступу: <http // www.lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/0832/4.shtml.
6. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. — Питер, 2000. — 384 с.
7. Глибовець М.М. Штучний інтелект: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Глибовець, О.В.Олецький. — К.: Вид.дім «КМ Академія», 2002. — 366 с.
8. Джексон П. Введение в экспертные системы / П. Джексон. — М.: Изд.дом «Вильямс», 2001. — 624 с.
9. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навчальний посібник / О.О. Денісова — К.: КНЕУ, 2004. — 307 c.
10. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навчальний посібник / А.В. Катренко. — Львів: «Новий світ 2000». — 424 с.
11. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. / Ю. В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін. — вид. 2-ге, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. — К.: Атіка, 2008. — 712 с.
12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — 4-те вид., переробл. та доповн .— К.: Атіка, 2007. — 1062 с.
13. Нікалюк С.І. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері використання електрнно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж: науково-практичний посібник / С.І. Нікалюк, Д.Й. Никифорчук, О.В.Тихонова та ін. — К.: КНТ, 2007. — 196 с.
14. Спірін О.М. Початки штучного інтелекту / О.М. Спірін. — Житомир: Вид-во Житомирського держ. університету, 2004 — 170 с.
15. Титунина Е. Особенности оперативно-тактической характеритики преступлений, предусмотренных ст. 363 УК Украины [Електронний ресурс]/Е. Титунина. — Режим доступу: <http // crime-research.ru — 01.02.2005.
16. Шорошев В.В. Базова модель експертної системи та її використання в комп’ютерних системах органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс]/ В.В. Шорошев, А.Ю. Ільніцький, О.М. Яловенко. — Режим доступу: <http // www.naiau.kiev.ua/ tslc/pages/biblio/visnik/ 2002_1/shoroshev.htm.