Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами

Пасічник В. В., Шестакевич Т. В.

Пасічник В. В. Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 180–195. – Бібліографія: 17 назв.

Abstract: 
The article analyzes the specifics of the educational process of persons with special needs in terms of inclusion. The educational tasks of each stage of such persons education was considered. A structural model of the inclusive education processes was proposed.
References: 

1. Грозная Н.С. От школы к взрослой жизни. Обзор зарубежных подходов [Електронний ресурс] / Н.С. Грозная // Синдром Дауна XXI век. — 2008. — № 1. — C. 24–30. — Режим доступу : http://downsideup.org/sites/default/files/media/periodika/nomer_10_2013//xxi_10_for_web.pdf.
2. Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». — Режим доступу : http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/.
3. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.educationinclusive.com.
4. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Електронний ресурс] / Колмогоров А. Н., Фомин С. В. — 7-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 572 с. — Режим доступу: http://bookre.org/reader?file=1347952&pg.
5. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. — вид. допов. та перероб. — К.: Видавнича група «Атопол», 2011. — 274 с.
6. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / Колупаєва А. А. — К.: Самміт-книга, 2009. — 272 с.
7. Малофеев Н. Н. Ранняя помощь — приоритет современной коррекционной педагогики [Текст] / Н. Н. Малофеев // Дефектология. — 2003. — № 4. — С. 7–11.
8. Методичне об’єднання вчителів корекційно-розвиткової роботи [Електронний ресурс] / Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради. — Режим доступу : http://terebschool.ucoz.ua/index/korekcijno_rozvitkovoji_roboti/0-26.
9. Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.suvag.health.kiev.ua/.
10. Полещук С.В. Сурдопедагогіка (лекції). Шкільне навчання глухих і слабочуючих дітей [Електронний ресурс] / Полещук С. В. — Режим доступу : http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=8945fcc3-0a5a-40ef-875d-e3074daedfc1.
11. Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.
12. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : Закон України № 1324-VII від 5 червня 2014 року
[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1324-18.
13. Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 784 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-2009-%D0%BF.
14. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти від 20 квітня 2011 р. : Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.
15. Розроблено Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/news/28170-rozrobleno-tipovi-navchalni-plani-spetsialnih-zagalnoosvitnihnavchalnih-zakladiv-dlya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.
16. Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі : навч. курс та наук.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Т. В. Сак. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»). — Режим доступу : ussf.kiev.ua/ieeditions/15/1.
17. Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами // Інформаційні системи та мережі : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 251–261. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 783).

Received: 
Sunday, June 14, 2015
Accepted: 
Sunday, June 14, 2015