METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DEFINITION OF ECONOMIC ENTITY’S COMPETENCE TO FORMING OF INNOVATIVE-INVESTMENT INDUSTRY CLUSTERS

Safonov Y., Maslennikov E.

Kyiv National Economic University named after V. Hetman

Abstract: 
In the article the essence of economic entity’s competencies, the importance of creating innovation-investment clusters, ethodology and sequence of determination of economic entity’s key competencies to create innovative investment clusters are considered.
References: 

1. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020» vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015 [Elektronnyi resurs] // Administratsii Prezydenta Ukrainy. − Rezhym dostupu:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. – Nazva z ekrana. – Dostupno na 04.04.2016. 2. Nauka,
tekhnolohii ta innovatsii // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Bruver A., Rudenko N., Hryshchenko S. Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku: rozrobka ta vprovadzhennia proektiv: navch. posib. – K.: Yevrop. komisiia, 2006. – 168 s.
4. Butenko A. I. Fenomen klastera u formuvanni innovatsiinoi modeli ekonomiky rehionu / A. I. Butenko,
Ie. V. Lazarieva // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2009. – № 2. – S. 25–28. 5. Verba V. A. Problemy
identyfikatsii kompetentsii pidpryiemstva [Elektronnyi resurs] / V. A. Verba, O. M. Hrebeshkova. – Rezhym dostupu do dzherela: ttp://www.management.com.ua/strategy/str100.

Received: 
Wednesday, March 29, 2017
Accepted: 
Wednesday, March 29, 2017