THE SIGNIFICANCE AND DIVERSIFICATION OF PRICING DECISIONS OF COMPANIES OPERATING ON THE POLISH MARKET (RESULTS OF RESEARCH)

Hadrian P.

Cracow University of Economics, Poland

Abstract: 
This article verifies validity of the theorem described beforehand on the marketing significance of a price and the decisions it involves by doing research on how strongly marketing concepts have been rooted in, and the conduct of companies within the confines of market economy in Poland. This paper is poised to present the results of research done to analyze two issues related to the pricing policy of companies operating on the Polish market. The first issue concerns the significance of a price as a factor deciding about the success of an enterprise and a component of the marketing mix. The second issue is related to the diversification of decisions on the accepted basis for setting prices, the applied basis for price diversification and the implemented pricing strategy. The obtained results allow verifying seven research hypotheses. The conducted research and the results thereof allow to ascertain that the price – the decisions, strategies, instruments that go with it have become an important market factor for all companies, and the perceived differences in the opinion of companies (across all their sizes) are less significant than it might be expected.
References: 

1. Bórawski P., Bełdycka-Bórawska A., Strategie cenowe przedsiębiorstw, “Marketing i Rynek”
2005, No. 11. 2. Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T., Strategie cenowe przedsiębiorstw sektora
żywnościowego, “Handel wewnętrzny” 2003, No. 4/5. 3. Hadrian P., Polityka cen (in:) Kierunki
zarządzania marketingowego w Polsce, ed. J. Altkorn, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 1999, pp. 111–122. 4. Hanna N., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i
procedury, PWE, Warszawa 1997. 5. Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., Założenia, przebieg badań i ocena
zebranego materiału (in:) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej, ed.
R. Niestrój, P. Hadrian, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014,
pp. 21–28. 6. Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997. 7. Karasiewicz G.,
Organizacja decyzji cenowych w polskich firmach, “Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica
179, 2004 Vol. 1, pp. 343–350. 8. Karasiewicz G., Determinanty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach
polskich, (in:) Efektywność zarządzania marketingowego, ed. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2005, pp. 286-297. 9. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001. 10. Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej,
ed. R. Niestrój, P. Hadrian, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
2014. 11. Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, ed. R. Niestrój,
K. Kapera, M. Kuziak, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
12. Niestrój R., Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw (in:) Marketing małych polskich
przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, ed. R. Niestrój, K. Kapera, M. Kuziak, Wydawnictwo
Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, pp. 23–31. 13. Pindakiewicz J., Ceny w
kształtowaniu wartości dla klientów przez firmy działające na polskim rynku, “Marketing i Rynek” 2009,
No. 12. 14. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004. 15. Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. 16. Waniowski
P., Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2014.

Received: 
Tuesday, March 28, 2017
Accepted: 
Tuesday, March 28, 2017