SOME QUESTIONS OF QUALIFICATIONS OF PARTICIPANTS OF PROCEEDINGS ON CASES CONCERNING ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF NATURAL RESOURCES USE

O. Ostapenko
Abstract: 
This article analyzes the classification of participants of administrative proceedings on administrative violations committed in the use of natural resources of Ukraine.
References: 

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
2. Коліушко І. Б. Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави? / І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда // Право України. – 2007. – № 3. – С. 3–8.
3. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: підруч. / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.
4. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. – Т. 4 / уклад.: проф. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: Видавництво “АКОНІТ”, 2000. – 432 с. 5. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб. для юрид. ф-тів та юрид. клінік] / за заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.
6. Ярмакі Х. П. Співвідношення контролю та нагляду в теорії управління / Х. П. Ярмакі // Часопис
адміністративистики. – 2007. – №1. – С. 25–28.