The essential characteristics of local self-government.

Gulak L.
Abstract: 
This article is devoted to research additional methodological aspects of the nature of local self-government, its place and role in society. The author made an analysis of different interpretations and understanding of local self-government and considered the main causes of the hypothesis in humans needs to self-organization.
References: 

1. Шаповал В. Сутність місцевого самоврядування (питання теорії) / В. Шаповал // Місцеве самоврядування : 10 років здобутків / за ред. М. Пухтинського – К. : Атіка, 2002. – С. 300.
2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Григорий Васильевич Атаманчук. – М. : Юридическая литература, 1997. – 351 с.
3. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування в Україні : концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів : монографія / Олександр Іванович Сушинський. – Львів : Афіша, 2003. – 167 с.
4. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільствав Україні / В. Борденюк // Право України. – 2001. – № 12. – С. 24–26.
5. Курінний Є. Комунальне управління : ознаки, принципи, поняття / Є. Курінний // Право України. – 2003. – № 12. – С. 15.
6. Орзіх М. Місцеве самоврядування в незалежній Україні : десятиріччя досягнень та прорахунків / М. Орзіх // Місцеве самоврядування : 10 років здобутків / за ред. М. Пухтинського. – К. : Атіка, 2002. – С. 69.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2002. – С. 1098.
8. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування : [навчальний посібник] / [М. Пітцик, В. Кравченко, Е. С. Моньйо та ін.]. – К., 2000. – С. 41.
9. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М. : Советская Энциклопедия, 1983. – 840 c.
10. Кутшеба С. Очерки истории общественно-государственного строя Польши / Станислав Кутшеба. – СПб., 1907. – С. 29.
11. Гошко Т. Ю. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Тетяна Юріївна Гошко ; наук. ред. Я. Дашкевич. – Львів : Афіша, 2002. 254 с.
12. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Юрійович Відейко. – К. : Академперіодика, 2002 – 184 с.