Investigated legalization (washing) of the profits got a criminal way in theoretical and legal aspects

Zaharov V.
Abstract: 
The article concepts are investigated legalization (washing) of the profits got a criminal way in theoretical and legal aspects.
References: 

1.Бандурка А. М., Симовьян С. В. Украина против «грязных» денег. - X., ХНУВС 2003. – С. 35-45.
2. Енциклопедія банківської справи / за ред. В. Ющенка. – К.: Атіка, 2001. – 640 с.
3.Полторацький О.Б. Дослідження гносеологічної природи легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кримський юридичний вісник / О.Б. Полторацький. – Сімферополь, 2010. – Вип.. 3(10) ч.1 – С.196–203.
4. Кернер Х. Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике X. X. Кернер, 3. Дах; [пер. с англ. І. Родионовой, Дж. Войновой]. – М. : «Международные отношения», 1996. – 34 с.
5. Журавель В. Предикатний фактор у структурі елементів криміналіс-тичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. Журавель // Вісник Академії правових наук України. –2005. –№ 1. – С. 182–189.
6.Тлумачний словник української мови. /Укладачі Ковальова Т.В., Коврига Л.П./ – Харків: Синтес, 2002. – 672 с.
7. Настільна книга слідчого: Наук-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид.. перероб. і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 728 с.
7.