Legal problems of state building in transformational reality of modern Ukraine

Iuskiv N.
Abstract: 
This paper addresses the problem of the state. Particular attention is paid to change the nature of legal phenomena in modern Ukrainian realities. Identify features of modern political space and Ukrainian culture and established their influence on the domestic state
References: 

1. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги./ Карл Поппер ; пер. з англ. О. Коваленко, О. Буценко. – К. : ОСНО¬ВИ, 1994. – Т. 1. – 444 с.
2. Валевський О. Л. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри, структура, принципи аналізу : монографія [Електронний ресурс] / О. Л. Валевський, А. Т. Ішмуратов. – К. : НІСД, 1997. – Режим доступу : http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001.zip.
3. Чернієнко В. О. Природа засад ідентичності соціального суб’єкта : монографія / В. О. Чернієнко. – X. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 304 с.
4. Воловик В. И. Философия политического сознания : монография / В. И. Воловик. – Запорожье : Просвіта, 2006. – 204 с.
5. Дмітрієнко Ю. Правові властивості людини: витоки Української законосвідомості (продовження) / Ю. Дмітрієнко // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина На-уково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого са¬моврядування Академії правових наук України / редкол. : П. М. Рабіно¬вич (голов. ред.) та ін. – Сер. 1. Дослідження та реферати. – Львів : Астрон, 2006. – Вип. 10. – С. 108–121.
6. Філософія права : навчальний посібник / О. Г. Данільян, Л. Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін. ; [за заг. ред. О. Г. Данільяна]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.
7. Цимбал Т. В. Людина у пошуках ґрунту : монографія / Т. В. Цимбал ; Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. ; Кривий Ріг, 2010. – 284 с.
8. Маляренко Т. А. Соціальний конфлікт у системі загроз економічній безпеці держави : монографія / Т. А. Маляренко ; за наук. ред. В. В. Дементьєва. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – 407 с.
9. Андрос Є. А. Інтелект у структурі людського буття / Є. А. Андрос. – К. : Стилос, 2010. – 358 с.
10. Раянов Ф. М. Матрица правового государства и наша юридическая наука / Ф. М. Раянов // Государство и право. – 2006. – № 8. – С. 45–49.
11. Оніщенко Н. М. Сприйняття права в умо¬вах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи : монографія / Н. М. Оніщенко ; [відп. ред. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 320 с.
12. Веніславський Ф. В. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як загроза стабільності конституційного ладу України / Ф. В. Веніславський // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (31). – С. 24–29.