POLITICAL AND LEGAL PROJECTS ON COSSACK SURROUNDINGS OF XVIII century TO PREVENT HIGH-HANDEDNESS IN POLITICAL LIFE (to the origins of Ukrainian constitutionalism)

Terlyuk I. Y.
Abstract: 
The rules relating to the limitation of the powers of the Cossack hetman several prominent political and legal projects are presented as components of attitudes about orientations Cossack environment on constitutionalism, and are considered as caused by the need to prevent tyranny in the political life of the Cossack Ukraine XVIII century.
References: 

1. PACTA ET CONSTITUTIONES LEGUM LIBERTATUMQUE EXERCITUS ZAPOROVIENSIS (Правовий уклад та Конституції) / Перекл. з латин. М.Трофимук // Орлик, Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори / Пилип Орлик. – К.: МАУП, 2006. – С. 25-72.
2. Кампо В. Український конституціоналізм: європейський вимір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2278/
3. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIІI століття: Монографія / О.В. Кресін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 468 с.
4. Кононенко В. «PACTA ET CONSTITUTIONES …» між традиційним і модерним конституціоналізмом / В. Кононенко // Український історичний збірник / Гол. ред. Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 14. – К.: Інститут історії України, 2011. С.17-33.
5. Сас П. Ціннісні орієнтації запорозького козацтва до Визвольної війни: «права», «свободи», «вольності» / П.М. Сас // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Генеза, 1998. – 319 с.
6. Свавілля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
7. Струкевич О.К. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України-Гетьманщини / О.К. Струкевич. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2324
8. Струкевич О.К. Правові погляди та конституційні ідеї козацької старшини / О.К. Струкевич // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т.1. – С. 203-216.
9. Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. 300с.
10. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Вид-во «Ґенеза», 1997. – 312с.