The Principle of fiscal adequacy in the tax legislation of Ukraine

Barabash O. O.
Abstract: 
The article analyzes the principle of fiscal adequacy and explains its contents are listed on communications and the impossibility of the existence of the principle of fiscal adequacy without regard to the principle of social justice.
References: 

1. Конституція України // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр.
2. Рішення Конституційного Суду України // Електронний ресурс. Режимдоступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/v001p710-05.
3. Конрад Ю. П. Податкова політика в Україні: підходи і перспективи / Ю. П. Конрад, І. О. Луніна // Економіка України. –1996. –№11. – С. 29-37.
4. Налоги и налогообложение: учебник / Д. Г. Черник, Л. П. Павлова, А. З. Дадашев и др.; под. общ. ред. Д. Г. Черник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 415 с.
5. Горобчинський М. Використання зарубіжного досвіду принципів оподаткування в діяльності Державної податкової служби України / М. Горобчинський // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik11/fail/Gorobynskyj.pdf.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // ВВР України. – 2011. – № 1314, 15-16, 17. – Ст. 112.
7. Порівняльна таблиця Податкового кодексу до другого читання 15.11.2010 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38590.
8. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П. В. Мельник. – І.: АДПСУ, 2001. – 362 с.
9. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3 томах Б. В. Колесніков, Т. І. Єфименко, В. А. Копилові ін.; під заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – 590 с.
10. Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України // Електронний ресурс. Режим доступу: http://tc.nusta.com.ua/dkpku/komentar/1_s4/1_s4.htm.
11. Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Свропы / Й. Ланг. – Бонн: Федеральное министерство финансов, 1993. – С. 97–118.
12. Шульга А. А. Природа податків, функції і принципи оподаткування / А. А. Шульга // Електронний ресурс. Режим доступу: http://stp.diit.edu.ua/article/download/17654/15388.
13. Демин А. В. Налоговоє право Росии: учеб. пособие / А. В. Демин. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. – 329 с.
14. Федосова В. М. Бюджетна система: підруч. / В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Т.: Екон. думка, 2012. – 871 с.
15. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.