reception to question byzantine standards as background origin of notary law of ukraine

Dolinskaya M. S.
Abstract: 
research is devoted to the reception of byzantine law civil law of Kievan Rus. The article discusses the features of making covenants and written agreements on standards Eclogue.
References: 

1. Совенко Б. В. Становлення і розвиток православного канонічного права в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова України – Київ. 2011. –19 с.
2. Захарченко П. П. Історія держави і права України: підручник / П. П. Захарченко, - К.: Атіка, 2005. – 368 с.
3. С. Д. Русу . Історико-правові переждумовми рецепції римського приватного права/ С. Д. Русу // Університетські наукові записки. 2005. – № 3(15). – с. 12–16.
4. Терлюк І. Я., Забзалюк Д. Є. Історія держави і права середньовічної України [Текст]./ І. Я. Терлюк, – Львів: Каменяр, 2010. – 232 с.
5. Сливка С.С. Канонічне право: [навч. посіб.] / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2013. – 232 с.
6. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том 11: Византийские источники. Сост. М. В. Бибиков. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 384 с.
7. Нелін О. І. Інституту нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія / О. І. Нелін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 130 с.
8. Достдар Р. М. Рецепція принципів Візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія. – Одеса. 2004. –19 с.
9. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект): монографія / О. І. Нелін. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 365 с.
10. Єфіменко Л. В. Передумови зародження нотаріату в українському праві / Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. – № 4–5 (102-103) – С. 12–20.
11. Собрание малороссийских прав 1807 г. //Кодифікація цивільного законодавства на українських землях : Т.1 / Укладачі: Р.В. Білоусов, І.Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін.// За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. – К., Правова єдність, 2009. – с. 888–920.