The stages of normotvorchego process are in the organs of local self-government: teoretiko-legal aspects

Shpak Y.
Abstract: 
A concept «the stages of normotvorchego process» is probed, different scientific approaches in relation to classification of these stages, and also description of the basic stages of municipal normotvorchego process, among which: initiator and preparation of project normatively legal act; previous and official consideration of project is in local advice; acceptance and official making public normatively legal act
References: 

1. Барський В. Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.02 / В. Р. Барський. – Одеса, 2006. – 221 с.
2. Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Рибалкін. - Х., 2005. – 164 с.
3. Мурашин О. Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О. Г. Мурашин. – К., 2001. – 420 с.
4. Ковачев Д. А. Механизм правотворчества социалистического государства: Вопросы теории / Д. А. Ковачев. – М.: Юрид. лит., 1977. – 112 с.
5. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): ученик / О. Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.
6. Про нормативно-правові акти: Проект Закону України від 21 січня 2008 р. № 1343-1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF11B01A.html.
7. Задорожня Г. В. Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Г. В. Задорожня. – К., 2006. – 224 с.
8. Петришина М. О. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні / М. О. Петришина // Право України. – 2010. – № 4. – С. 47-53.
9. Соколова А. А. Социальные аспекты правообразования: автореф. дисс.... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Соколова. – Мн., 2003. – 38 с.
10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
11. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.