JUDICIAL EXAMINATION OF CONSUMER GOODS IN INVESTIGATING CRIMINAL CASES

R. I. Sybirna, A. V. Sybirnyj, O. V. Khomiv
Abstract: 
Analyzed the place and role of judicial and merchandising expertise in the investigation of criminal cases involving counterfeiting of consumer goods. Quantitative and qualitative assessment of the main characteristics of consumer goods used for comparison to the reference indicators for the purpose of solving the basic problems of forensic merchandising expertise
References: 

1. Архіпов В. В. Зміст предмету судово-товарознавчої експертизи [Електронний ресурс] /
В. В. Архипов, А. В. Архіпова // Форум права. – 2007. – № 1. – С. 9–13. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07/avvcte.pdf. 2. Архіпов В. В. Класифікації експертних
завдань, які вирішуються в рамках судово-товарознавчої експертизи / В. В. Архіпов // Часопис
Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 181–187. 3. Бандурка О. М. Деякі концептуальні
проблеми реформування правоохоронної системи України / О. М. Бандурка // Наше право /
Our Law. – 2008. – № 4. – Ч. 1. – С. 32–36. 4. Бараняк В. М. Судові експертизи: Курс лекцій /
В. М. Бараняк, Р. І. Сибірна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. –
168 с. 5. Благута Р. І. Криміналістика: навч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та
ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – К.: Атіка, 2012. – 496 с. 6. Моїсєєв О. М. Процесуальне значення
допиту експерта / О. М. Моїсєев //Теорія та практика судової експертизи і криміналістики –
2009. – Вип. 9. – С. 120–143. 7. Петрова І. А. Експертні дослідження круп, борошна та хлібобулоч-
них виробів при розкритті економічних злочинів / І. А. Петрова, О. В. Загуменна, Т. С. Дьякова,
В. В. Яременко. – X.: Титул, 2008. – 72 с. 8. Плесовских Ю. Г. Судебная экспертиза: проблемы
назначения и производства / Ю. Г. Плесовских // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 2. – С. 39–45.
9. Притульська Н. В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія /
Н. В. Притульска. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 193 с. 10. Снігерьов О. П. До питання
використання матеріалів, отриманих при провадженні ОРД у кримінальному судочинстві, як
доказів / О. П. Снігерьов // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. – № 2. – С. 187–192.
11. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз: навч. посіб. /
М. Г. Щербаковський. – X.: Фактор, 2011. – 400 с.

Received: 
Monday, December 28, 2015
Accepted: 
Monday, December 28, 2015