PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

O. B. Chornomaz
Abstract: 
In the article the substantiation of theoretical principles of health insurance and practical recommendations to enhance the role of health insurance in the social protection of citizens; The factors that affect the quality of medical services with the use of health insurance
References: 

1. Астахова І. Е. Перспективи загальнообов'язкового медичного страхування в Україні /
І. Е. Астахова, Є. О. Касьян // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. –
2009. – № 1. – С. 111–115. 2. Болдова А. А., Мойко В. Й. Особливості медичного страхування в
Україні // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби
України. – № 2. – 2012. – С. 33–39. 3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: навч. посіб. / Т. А. Говорушко. –
К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с. 4. Марченко Т. В. Необхідність запровадження і
перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в системі соціального забезпечення
України [Електронний ресурс] / Т. В. Марченко // Фінанси. − Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2010_1/1(18)_2010_articles/1(182010_Marchenko.pdf
5. Бачо Р. Й. Перспективи розвитку страхового підприємництва в Україні [Текст] / Р. Й. Бачо //
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірн. наук. праць. Економічні науки. –
Чернівці, БДФА, 2009. – Вип. 3 (16). – С. 57–64. 6. Коцюрубенко О. М. Розвиток медичного
страхування в Україні / О. М. Коцюрубенко // Вісник соціально-економічних досліджень № 35. –
С. 217–222. 7. Василенко П. Медичне страхування: реалії та проблеми / П. Василенко // Соціальне
страхування. – 2008. – № 3. – С. 112–113.

Received: 
Friday, December 25, 2015
Accepted: 
Friday, December 25, 2015