THE PRINCIPLES OF THE ELECTORAL PROCESS IN UKRAINE: CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECTS

O. B. Kovalchuk
Abstract: 
The study is devoted to a comprehensive review of the electoral process in Ukraine, stipulated by Laws of Ukraine “On elections of President of Ukraine”, “On elections of people’s deputies of Ukraine”, “On local elections”, the distinction between the concepts of principles, the definition of common principles for all types of elections in Ukraine and their characteristics
References: 

1. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: учеб. для вузов. – М.:
Издательская группа “ФОРУМ”-“ИНФРА-М”, 1998. – 488 с. 2. Колодій А. М., Князєв В. Г. Виборче
законодавство: аналіз та перспективи розвитку // Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. – 1998. – № 2. – С. 156–173. 3. Тодика Ю. М., Клименко Г. Б. Основи конституційного
права України: навч. посіб. – Х.: Фірма “Консум”, 1998. – 117 с. 4. Советское государственное
право / под ред. проф. И. Е. Фарбера. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1979. – 324 с.
5. Советское государственное право / под ред. проф. А. И. Лепешкина. – М.: Юридическая
литература, 1971. – 616 с. 6. Конституція незалежної України: навч. посіб. / кол. авт. за ред.
В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 428 с. 7. Михайленко А. Р.
Основы государства и права. – К.: Фемина, 1994. – 120 с. 8. Алексеев С. С. Право: азбука – теория –
философия: Опыт комплексного исследования. – М.: “Статут”, 1999. – 712 с. 9. Теория
юридического процесса / под общ. ред. проф. В. М. Горшенева. – Х.: Вища шк., 1985. – 192 с.
10. Шкурат І. Конституційно-правові засади політичних виборів в Україні // зб. наук. пр.
Української Академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В. І. Лугового,
В. М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 97–104. 11. Закон України “Про вибори
народних депутатів України” від 17 листопада 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 12. Закон України “Про місцеві вибори” від 14 липня 2015 року:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 13. Загальна декларація прав
людини від 10 грудня 1948 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 15. Протокол до Конвенції про захист прав і
основних свобод людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11 від
20 березня 1952 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 16. Документ
Копенгагзької наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ від 29 червня 1990 року.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 17. Конституція України від
28 червня 1996 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
18. Kisielewicz A. Prawo pracy w zarysie. – Przemysl, 1998. – С. 18. 19. Закон України “Про вибори
Президента України” від 5 березня 1999 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua.

Received: 
Monday, December 28, 2015
Accepted: 
Monday, December 28, 2015