Тематика

Конференцію «Обчислювальні проблеми електротехніки» СРЕЕ-2015 присвячено розробці сучасних засобів для аналізу та проектування складних електричних та неелектричних систем, розробці ефективних підходів та методів обробки сигналів, аналізу та проектування електричних й електронних кіл та електро¬магнетних полів.
Як і в попередніх конференціях CPEE, програма конференції складається з виступів запрошених відомих експертів у галузі науки й техніки, а також вибраних усних доповідей та стендових доповідей на таку тематику:

  • Застосування методів оптимізації до проектування електричних систем з вико рис-танням засобів теорії електричних кіл та електромагнітного поля, а такою теорії обробки сигналів,
  • Розвиток ефективних обчислювальих методів для аналізу електромагнітного поля при застосуванні скінченних та граничних елементів у двовимірних та тривимірних задачах електромагнітного поля та пов’язаних з ним інших полів (пружності, теплового і т.ін.)
  • Розробка нових ефективних методів для розв’язання специфічних задач біомедицини, електроніки, телекомунікацій та антенних систем
  • Розробка ефективних методів обробки сигналів, заснованих на аналізі базисних компонентів (PCA) та аналізі незалежних компонентів (ІСА), на вейвлет-перетворенні, імпеданс ній томографії тощо
  • Підходи до розв‘язання задач обробки сигналів, що базуються на штучних нейтронних мережах з та без використання нечіткої логіки (fuzzy logic), і присвячені оцінці, ідентифікації, прогнозуванню та апроксимації проблем
  • Навчальний процес у галузі електротехніки, обчислювальної техніки та прокладних проблем обчмслювальної математики

Конференція СРЕЕ приділяє особливу увагу застосуванню теорії електричних мереж, електромагнітного поля та обробки сигналів до задач широкого профілю.