Вимоги до статей

Рукописи статей повинні бути направлені на адресу головного редактора:

Проф. Братичак М.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С.Бандери,12

79013 Львів

а електронну версію на е-mail: mbratych(at)polynet.lviv.ua

Загальне

Матеріал статей повинен відповідати профілю журналу і бути написаний грамотною англійською мовою. Статті, написані некоректною англійською, будуть автоматично повертатись авторам без рецензування.

Редколегія приймає до опублікування роботи за наступними напрямками хімії та хімічної технології:

· аналітична хімія;

· загальна та неорганічна хімія;

· органічна хімія;

· фізична хімія;

· хімія високомолекулярних сполук;

· матеріалознавство та інженерія;

· хімічна кінетика та каталіз;

· технологія неорганічних речовин;

· технологія продуктів органічного синтезу;

· хімічна технологія переробки горючих копалин;

· процеси і апарати хімічних та харчових виробництв;

· біотехнологія;

· екологія

Автор несе повну відповідальність за зміст опублікованих матеріалів. Для авторів з України наявність експертного заключення і варіанту рукопису статті українською мовою обов‘язкові.

Після рецензії статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 5 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Приготування статті

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97 або Word 2000 і (бажано) надсилаються електронною поштою. Друк на форматі А4 (210х297 мм). Відступи: ліворуч 18 мм, праворуч 25 мм, зверху 20 мм, знизу 27 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль 10,5, інтервал 1,1. Всі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульної. Рисунки і таблиці подають в тексті, і можуть бути надіслані окремими файлами, якщо формат, в якому вони зроблені, відрізняється від Wоrd (див. пп. 10, 11).

Орієнтовна будова статті

1. Рукопис повинен містити: титульну сторінку, анотацію, ключові слова (до 5-6), вступ, експериментальну частину, результати та їх обговорення, заключення, подяки, список літератури. Скорочення або позначення, які не є загальноприйнятими, пояснюються при першому згадуванні. Можливий список скорочень.

2. Титульна сторінка містить:

· повні ім‘я і прізвища всіх співавторів; якщо ім‘я або прізвище є складним (напр., подвійним), необхідно чітко зазначити це;

· повна поштова адреса місця праці автора (авторів), включаючи країну

· e-mail та ім‘я автора, якому надсилається кореспонденція,

· назва статті повинна бути набрана великими літерами (кегль 14), бути стислою та інформативною. За можливості, уникайте скорочень і формул

3. Анотація повинна бути лаконічною, інформативною і містити не більше 50 слів. Вона повинна коротко представляти суть роботи та її новизну.

4. Ключові слова (не більше 5-6) повинні відображати зміст всієї роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій представлена робота. Уникайте загальних термінів, множини, і багатослівних виразів (напр., активований цинком каталізатор). Уникайте скорочень. Можливі тільки ті, які є загальноприйнятими у даній галузі.

5. Вступ повинен бути стислим і зрозумілим, у ньому може бути вказаний зв‘язок з попередніми роботами.

6. В експериментальній або базовій теоретичній частині описуються всі матеріали і методики, використані для одержання результатів, що містяться в статті. Можуть використовуватись підзаголовки 2.1 (потім 2.1.1., 2.1.2…), 2.2.

7. Результати повинні бути подані чітко і зрозуміло. В обговоренні розглядаються результати та приводиться їх обговорення. В цій частині також можуть бути підзагаловки. Уникайте і обговорення вже відомих даних. Описи методів або рівнянь повинні бути представлені в експериментальній або базовій теоретичній частині.

8. У заключенні наголошують основні досягнення роботи, підкреслюють їх значимість і наводять приклади можливого застосування.

9. Подяка за фінансову підтримку чи технічну допомогу приводиться в кінці статті.

10. Посилання на літературу нумеруються по мірі їх появи в тексті, в квадратних дужках. Назви книг подаються, а назви статей ні. Прізвища авторів та назви журналів українською або російською мовами друкуються латинськими буквами такими, які вони є в оригіналі, без перекладу.

Приклади:

Книги: Автор(и) або редактор(и), назва книги або розділу, видавництво, місто, рік.

[1] Kovalskiy D. and Plekhov V.: Neorganichna Khimiya. Naukova dumka, Kyiv 1990.

[2] Hess M.: High Performance Polymers [in:] W. Brostow (Ed.), Performance of Plastics. Hanser, Munich-Cincinnati 2000, 277-289.

Журнальні статті: Автори (£ 4), назва журналу (всі слова з великої букви), рік, том, початкова сторінка

[3] Yamamoto T., Furuhata T., Arai N. et al.: Energy, 2001, 26, 239.

[4] Novakivskiy V., Gerber D. and Malynovskiy D.: Dopovidi Nats.Akad. Nauk Ukrainy, 2007, 66, 198.

Патенти: Автори, країна і номер патенту, дата опублікування

[5] Vaynberg M., Horn H. and Horn R.: Pat. US 6981377, Publ. Oct. 13, 2006.

Конференції: Автори, назва конференції, країна, місто, рік, початкова сторінка.

[6] Young C. and Jordan T.: Proceed. 10th Annual Conference on Engineering, Greece, Patras 2008, 34.

[7] Babyak L., Matsyak L. et al.: Khimichni Chytannya, Ukraine, Lviv 2011, 27.

11. Ілюстрації (рисунки, графіки, фотографії) повинні бути подані в тексті або окремими графічними файлами у вигляді окремих об‘єктів, придатних для виправлень або змін, за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком (не на самому рис.), по центру, кегль 9,5. Фотографії і фотокопії повинні бути чіткої якості, придатні до копіювання.

12. Таблиці подають у форматі Excel for Windows або MS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 10.5. Заголовок розміщують по центру таблиці жирним шрифтом, а нумерація (якщо таблиць більше за одну) по правому краю таблиці, курсивом.

13. Формули розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч.

14. Одиниці. Використовуйте тільки міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо зазначені інші одиниці, подавайте їх еквівалент в одиницях СІ.