FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIVE POLITICAL AND LEGAL THOUGHT CONCEPTION OF UKRAINE AS MALORUSSIA (THE ORIGINS OF RUSSIAN IMPERIAL IDEOLOGY)

I. Terlіuk
Анотація: 
In the context of the origin and genesis of political and ideological conception of Ukraineas Malorussia, in the light of the evolution of national identity highlights the development ofthe national political and legal thought last quarter XVI - the first half of the nineteenth century.
Список джерел: 

1. Горобець В. “Волимо царя східного…”. Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – К.: Критика, 2007. – 463 с.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX–XX ст. / Я. Грицак. – К.: Ґенеза, 1996.
3. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом? Українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50–60-х рр. ХІХ ст.: монографія / Л. Г. Іванова. – К.: Дніпро, 2008. – 304 с.
4. Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії / З. Когут. – К.: Критика, 2004. – 352 с.
5. Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Палієнко. – К.: Темпора, 2005. – 384 с.
6. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
7. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення / М. Рябчук. – К.: Критика, 2000. – 304 с.
8. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку
ХХ сторіччя) / О. І. Салтовський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
9. Сарбей В. Національне відродження України / В. Сарбей. – К.: Наук. думка, 1999.
10. Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. Сас. – К., 1998. – 287 с.
11. Світленко С. Культурна компонента в ідеології та діяльності українського національного руху Наддніпрянщини 40–80 рр. ХІХ ст.: зб. наук. пр. / С. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 6. – С. 111–120.
12. Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму: монографія / М. А. Скринник. – Львів: Каменяр, 2007. – 367 с.
13. Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
14. Українські поети-романтики 20–40-х рр. ХІХ ст. – К.: Дніпро, 1968. – 636 с.
15. Шевчук В. О. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення / В. О. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.
16. Яковенко Н. Парадокси інтерпретації минулого в українському ранньонаціональному міфові (на пам’ятках XVII – початку XVII ст.) / Н. Яковенко // Ґенеза. – 1997. – №1(5). – С. 118–126.