DETERMINING THE LEVEL OF EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITY IN THE SHORT RUN

Bochko O.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
The article determines processes of the effectiveness of marketing activities, identifies the main factors that influence their levels. It is proposed to measure the effectiveness of marketing through scores. It is proved that marketing activity is characterized not only by theratio of the obtained financial results but also the other factors of internal and external marketing environment that may have an impact on the end result (for example, sales volume, revenue, profitability, etc.). The study suggestes the phasing aplgorithm implementation of evaluation of the effective marketing.
Список джерел: 

1. Kotler F. Marketynh ot A do Ya: 80 kontseptsyi, kotorыe dolzhen znat kazhdыi
menedzher / F. Kotler. – Spb. : Neva, 2003. – 224 s. 2. Morokhova V. O. Systemnyi pidkhid do otsinky
efektyvnosti marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva : [Elektronnyi resurs] / V. O. Morokhova,
O. M. Solovei. – Rezhym dostupu : file:///D:/Downloads/ecnem_2013_10_20.pdf. 3. Chala Iu. V. Otsinka
efektyvnosti marketynhovoi diialnosti TNK : [Elektronnyi resurs] / Chala Iu. V. – Rezhym
dostupu : file:///D:/Downloads/pprbsu_2014_38_30.pdf. 4. Chukhrai N. I. Prybutkovyi marketynh :
vzaiemouzghodzhennia marketynhovykh i finansovykh rishen : monohrafiia / N. I. Chukhrai, A. O. Mavrina //
Za nauk. red. N. Chukhrai. – Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2012. – 205 s.

Received: 
Friday, March 10, 2017
Accepted: 
Friday, March 10, 2017