FOREIGN EXPERIENCE IN STAFF MOTIVATION BY JAPANESE MODEL

Andriychuk Y.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
Characterized modern conditions of operation of domestic enterprises. Named the major shortcomings of the existing system in Ukraine motivation. Analyzed the main achievements of local scientists and economists in motivation. Systematized scientific developments on international experience of work motivation. Characterized Japanese model of motivation. Lists the characteristics of incentive mechanisms in Japan. Named the main trends and prospects for future research.
Список джерел: 

1. Kolot A. M. Motyvatsiia personalu: pidruchnyk / A. M. Kolot. – K.: KNEU, 2002. – 337 s.
2. Kramarenko V. I. Upravlinnia personalom firmy: navch. posib. / V. I. Kramarenko, B. I. Kholod. – K.:
TsUL, 2003. – 272 s. 3. Holda A. V. Zarubizhnyi dosvid motyvatsii pratsi trudovoho potentsialu v
umovakh rynkovoi ekonomiky / A. V. Holda // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zbirnyk nauk. prats. – Vyp. 2 (33). – 2008. – S. 94–97.
4. Orban-Lembryk L. E. Psykholohiia upravlinnia / L. E. OrbanLembryk. – K.: Akademvydav, 2003. – 568 s. 5. Kharazashvili M. L. Zarubizhnyi dosvid motyvatsii pratsi
pratsivnykiv / M. L. Kharazashvili, L. V. Shostak // Naukovo-doslidna robota molodykh uchenykh: stan,
problemy, perspektyvy. – № 11. – 2012. – S. 46–51.
6. Kuznetsov A. A. Svitovyi dosvid motyvatsii
pratsivnykiv ta mozhlyvosti yoho adaptatsii do umov pidpryiemstv Ukrainy / A. A. Kuznetsov // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomika. – 2012. – № 1 (59). –
S. 136–139.
7. Kryvorotko I. O. Doslidzhennia zarubizhnoho dosvid

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017