MARKETING DISTRIBUTION POLICY: PRINCIPLES OF MANAGEMENT AND PERFORMANCE INDICATORS

Bilovodska O., Syhyda L.

Sumskyi derzhavnyi universytet (Ukraina)

Анотація: 
The existing approaches to management systems formation are analyzed. It is proposed to manage marketing distribution policy according to the principles of the 5P-4S-5C. It is determined that the effectiveness of marketing distribution policy can be defined on the basis of indicators that can be combined in the following groups: market share indicators, indicators of sales activities profitability, indicators of marketing costs effectiveness, indicators of inventory and indicators of service
Список джерел: 

1. Vytt Iu. Upravlenye sbыtom / Iu. Vytt ; per. s nem. – M. : YNFRA-M, 1997. – 112 s.
2. Krykavskyi Ie. V. Marketynhova polityka rozpodilu : navch. posibnyk / Ie. V. Krykavskyi, N. S. Kosar, A. Chubala. – Lviv : Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2009. – 232 s.
3. Kommercheskaia deiatelnost proyzvodstvennыkh predpryiatyi (fyrm) : uchebnyk / pod red.
O. A. Novykova, V.V. Shcherbakova. – SPb. : Yzd-vo SPbHUЭF, 1999. – 416 s.
4. Pavlenko A. F. Marketynh[Elektronnyi resurs] / A. F. Pavlenko, A. V. Voichak. – K. : KNEU, 2003. – 246 s. – Rezhym dostupu:
http://books.br.com.ua/themes/55/78.
5. Petrunia Iu. Ie. Marketynh : navch. posib. / Iu. Ie. Petrunia. – K. :
Znannia, 2007. – 325 s. 6. Prymak T. O. Marketynh : navch. posib. / T. O. Prymak. – K. : MAUP, 2004. – 228 s.
7. Hertsyk V. A. Rozrobka metodyky otsinky uchasnyka kanalu rozpodilu pidpryiemstva / V. A. Hertsyk //Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. – 2010. – №8(150). –S. 354–358.

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017