PERSONNEL EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE PRINCIPLES OF MARKETING

Zakharchyn G., Sobol I.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
The article deals with the basic aspects of personnel assessment of the industrial enterprise on the principles of marketing; the role of the marketing approach in determining the value of an mployee in the labor market, and the formation of a modern and potentially viable competencies of personnel is emphasized; the importance of the social aspect ofpersonnel efficiency assessment in terms of the spread of socio humanistic trends is underlined.
Список джерел: 

1. Hurianov A. B. Upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva na zasadakh marketynhovoho menedzhmentu / A. B. Hurianov, D. A. Tereshchenko // Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – 2011. – # 98. – S. 94–99.
2. Zakharchyn H. M. Marketynhovyi pidkhid do upravlinnia personalom u suchasnykh umovakh /
H. M. Zakharchyn, N. P. Liubomudrovap // Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika” Seriia: Lohistyka. – 2015. – # 833. – S. 15–20. 3. Yeskov O. L. Otsinka personalu – vazhlyvyi chynnyk
sertyfikatsii kadriv / O. L. Yeskov, M. T. Pashuta // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 2007. – # 3 (70). – S. 157.
4. Innovatsii u marketynhu i menedzhmenti:monohrafiia / za zah. red. d-ra ekon.
nauk, profesora S. M. Illiashenka. – Sumy: TOV “Drukarskyi dim “Papirus”, 2013. –616 s.
5. Labenska T. M. Rozrobka metodyky otsinky personalu pidpryiemstva / T. M. Labenska // Derzhava
ta rehiony, seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo / holova redaktsiinoi rady: V. L. Koriniev, 2007. –
# 4 – S. 160.
6. Mironova Yu. V. Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu informatsiieiu vyrobnychoho pidpryiemstva / Yu. V. Mironova, A. V. Kukhar, O. D. Sytnik // Ekonomichnyi prostir. – 2015. – # 95. –
S. 220–230. 7. Mohylevkyn E. A. HR-ynstrumentы: praktycheskaia otsenka. Kak vыiavyt
sotrudnykov, kotorыe mohut dat maksymalnыi rezultat: ucheb.-prakt. posob. /
E. A. Mohylevkyn, A. S. Novhorodov, S. V. Klynykov. – SPb.: Rech, 2012 – 320 s. 8. Pashchuk L. V.
Marketynh personalu v innovatsiino-investytsiinomu seredovyshchi / L. V. Pashchuk // Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – 2006. – # 6. – T. 3 (86). – S. 58–64.
9. Sivashenko T. Suchasni pidkhody do otsinky personalu / T. Sivashenko // Ekonomichnyi analiz, 2011. – Vyp. 8, Ch. 2. –
S. 315–317.
10. Tarnavska N. P. Innovatsiine upravlinnia konkurentospromozhnistiu lohistychnykh
lantsiuhiv: monohrafiia / N. P. Tarnavska, R. B. Syvak. – Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2011. – 240 s.
11. Turchyna V. M. Osnovni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti pratsi v period kryzy / V. M. Turchyna // Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. – K.: KNEU, 2010. – T. 2. – S. 427–436.
12. Turchyna V. M. Informatsine ta prohramne zabezpechennia upravlinnia efektyvnistiu pratsi / V. M. Turchyna // Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. – Poltava:
PUET, 2011. – # 4(49). – Ch. 2. – S. 259–264

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017