THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “STATE POLICY STIMULATING INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS”

Kapral O.

Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia

Анотація: 
In the article the essence of the concepts “state investment policy” and “investment activity of commercial banks” according to the law and national researchers` studies is highlighted, also the author's definition of public policy of commercial banks investment activity is given.
Список джерел: 

1. Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.09.91 # 1560-KhII // Vidom. Verkh. Rady. – 1991. – # 47. – S. 646.
2. Berens V. Rukovodstvo po otsenke эffektyvnosty ynvestytsyi [per. s
anhl.] / V. Berens, P. M. Khavranek. – M.: AOZT “Ynterэkspert”, Ynfra-M, 1995. – 528 s.
3. Vodianov U. Novыe ynstrumentы hosudarstvennoho rehulyrovanyia ynvestytsyi / U. Vodianov // Problemы
teoryy y praktyky upravlenyia – 2004. – # 5. – S. 94–95.
4. Hytman L. Dzh. Osnovы ynvestyrovanyia [per. s anhl.] / L. Dzh. Hytman, M. D. Dzhonk. – M. : Delo, 1999. – 1008 s.
5. Zahorodnii A. H.
Finansovo-ekonomichnyi slovnyk / A. H. Zahorodnii, H. L. Vozniuk. – K. : Znannia, 2007. – 1072 s.
6. Kondrashova M. V. Teoretychni osnovy formuvannia derzhavnoi investytsiinoi polityky na rivnirehionu / M. V. Kondrashova // Derzhava ta rehiony (Seriia: Derzhavne upravlinnia) – 2008. – # 2. –
S. 118–121. 7. Serheiev Y. V. Orhanyzatsyia y fynansyrovanye ynvestytsyi / Y. V. Serheiev, Y. Y. Veretennykova, V. V. Yanovskyi. – M. : Fynansы y kredyt, 2000. – 400 s. 8. Levchenko L. V. Diieva
derzhavna investytsiina polityka yak zasib aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Tekst] / L. V. Levchenko, D. S. Turchaninova // Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. – 2011. – # 37. – S. 94–99.
9. Maksymova T. V. Derzhavnyi mekhanizm realizatsii investytsiinoi polityky v Ukraini [Tekst] :avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02 / T. V. Maksymova ; Donets. derzh. un-t upr. –
Mariupol, 2015. – 20 s.
10. Pshenychna V. P. Rozvytok mekhanizmu realizatsii derzhavnoi investytsiinoi
polityky Ukrainy: dys. … kand. ekon. nauk za spetsialnistiu 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia
natsionalnym hospodarstvom / V. P. Pshenychna. – Donetsk: Don. derzh. un-tet upravlinnia, 2011. –
205 s. 11. Chystov S. M. Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: Navch. posibnyk / S. M. Chystov, A. Ye. Nyky-
78
forov, T. F. Kutsenko ta in. – K. : KNEU, 2000. – 316 s. 12. Yhonyna L. L. Ynvestytsyy : ucheb. posob. /
L. L. Yhonyna ; pod red. V. A. Slepova. – M. : Yurystъ, 2012. – 480 s. 13. Cherep A. V. Bankivski
operatsii : navch. posib. / A. V. Cherep, O. F. Androsova. – K. : Vyd-vo "Kondor", 2008. – 410 s.
14. Vasyleva T. A. Bankovskoe ynvestyrovanye na rыnke ynnovatsyi : monohrafyia / T. A. Vasyleva. – Sumы : Yzd-vo SumHU, 2007. – 513 s. 15. Hryshchuk A. M. Teoretychni osnovy investytsiinoi diialnostibankiv / A. M. Hryshchuk, A. R. Sharko // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2013 . – Vyp . 23.10. – S. 190-195.
16. Onikiienko S. V. Rehuliuvannia investytsiinoi polityky bankiv : avtoref. dys. … doktor. ekon.nauk : 08.00.08 / Onikiienko Serhii Volodymyrovych ; Kyiv. DVNZ «Kyivskyi natsionalnyi
ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana». – K., 2015. – 24 s. 17. Melnykov A. E.
Teoretychni aspekty bankivskoi investytsiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / A. E. Melnykov // Naukovi pratsi MAUP: zb. nauk. prats. – 2011. – Vyp. 2(29) – Rezhym dostupu: http://archive.
nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2011_2/pdf_files/110-116.pdf 18. Lutsiv B. L. Investytsiina
polityka bankiv : navch. posibn. / B. L. Lutsiv, A. O. Tymkiv. – Ternopil : Vyd-vo «Ternohraf», 2011. – 317 s.
19. Vovchak O. D. Derzhavne rehuliuvannia bankivskoi investytsiinoi diialnosti Ukrainy : avtoref. dys. … doktor. ekon. nauk : 08.02.03 / Vovchak Olha Dmytrivna; Lviv. nats. un-t
im. I. Franka. – L., 2006. – 38 s. 20. Bodova A. A. Investytsiina diialnist bankiv Ukrainy [Elektronnyi resurs] / A. A. Bodova, H. I. Romanova // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – 2013. – # 1. – S. 6–13. – Rezhym dostupu :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps. – 2013. – 1_21. Obolenskyi O. Yu. Dosvid bankiv rozvynutykh krain
v haluzi investytsiinoi diialnosti i mozhlyvosti yoho realizatsii v ukrainskii ekonomitsi // Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy : Zb. nauk. prats. – Sumy : VVP “Mriia-1” LTD UABS, 2004. –T.9. – S. 204–212.
22. Pshyk B. I. Aktualni problemy rozvytku bankivskoi investytsiinoi
diialnosti v Ukraini / B. I. Pshyk, O. O. Pechenko // Zbirnyk naukovykh prats Universytetu bankivskoi spravy Universytetu NBU. Kharkivskyi inst. bank. spravy. – # 1(16) 2014. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://fkd.khibs.edu.ua/archive_2%2817%292014_ukr.htm

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017