METHODOLOGY OF EVALUATION OF TOURISM BRANDING OF DESTINATIONS

Muzychenko-Kozlovs’ka О.V.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
The essence of the concept of "destinations"; proposed definition of "attractive tourist area" as a synonym for tourism destinations; reasonably content with the position of marketing tourism destinations; are prerequisites branding destinations; explained the feasibility of an integrated approach to the management and evaluation of branding tourist destinations; lists the prerequisites for positioning tourist destination; the method of evaluating the effectiveness of branding tourist destinations on the example Lviv.
Список джерел: 

1. Tkachenko T. I. Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia /
T. I. Tkachenko // K.: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet, 2009. – 463 s.
2. Holovchan T. I. Teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti turystychnykh destynatsii ta upravlinnia nymy / T. I. Holovchan // Zbirnyk naukovykh prats “Torhivlia i rynok Ukrainy”. – 2009. –
# 27. – S. 157–161. 3. Leontieva Yu. Yu. Formuvannia ta realizatsiia stratehii rozvytku 25 rehionalnoi turystychnoi destynatsii: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.05 “Rozvytok
produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika” / Yu. Yu. Leontieva. – Kh., 2010. – 24 s. 4. Osypchuk M.
Brendynh yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia turystychnoi destynatsii /
M. Osypchuk // Zbirnyk naukovykh prats “Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky”, 2011. – Vyp. 2 (67). –
S. 144–155. 5. Malska M. P. Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh: pidruchnyk / M. P. Malska,
N. V. Antoniuk, N. M. Hanych. – K.: Znannia, 2008. – 661 s. 6. Brendynh mist: dosvid krain
Vyshehradskoi hrupy dlia Ukrainy / za zah. red. O. I. Soskina. – K.: Vydavnytstvo Instytutu transformatsii suspilstva, 2011. – 80 s.
7. Mazaraki A. A. Turystski destynatsii (teoriia,
upravlinnia, brendynh): monohrafiia / A. A. Mazaraki, T. I. Tkachenko, S. V. Melnychenko ta in.; za zah.
red. A. A. Mazaraki. – K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2013. – 388 s. 8. Szromnik A. Marketing
terytorialny. Miasto i region na rynku / A.Szromnik. – Wolters Kluwer. – Kraków, 2008. – S. 12.
9. Marketing terytorialny / red. T. Markowski, TOM CXVI, PAN KPZK. – Warszawa, 2006. – S. 65–72.
10. Florek M. Podstawy marketingu terytorialnego: Wyd. AE w Poznaniu, 2006. – Poznan. – S. 170–174.
11. Muzychenko-Kozlovska O.V. Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii:
monohrafiia. – Novyi svit-2000, 2012. – 176 s. 12. 12. Holovchan A. I. Turystychni destynatsii:
teoretyko-metodychni osnovy formuvannia ta mekhanizmy optymizatsii: avtoref. dys. … kand. ekon.
nauk: 08.00.04 / A. I. Holovchan; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Donets. nats. un-t ekon. i torh.im. M. Tuhan-Baranovskoho. – Donetsk, 2012. – 20 s. 13. 13. Vikipediia: vilna entsyklopediia. –[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki. 14. Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi turystychnoi orhanizatsii. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://unwto.org.
15. Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku turystychnoi haluzi m. Lvova na 2016–2022 roky. –Ukhvala Lvivskoi miskoi rady vid 04.02.2016. – # 134. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://www8.city-adm.lviv.ua

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017