DIAGNOSTIC PRODUCT MARKET IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF DOMESTIC BUSINESS

Pilipchuk V., Dannikov O., Ivasko I.

DVNZ “KNEU imeni Vadyma Hetmana”
Derzhavnyi universytet “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy”

Анотація: 
The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business.
Список джерел: 

1. Avdoshyna Z. A. Antykryzysnoe upravlenye: sushchnost, dyahnostyka, metodyky [Electronic Resource] Korporatyvnыi menedzhment // − Mode of access: http://www.cfin.ru/management/
antirecessionary_managment.shtml − Last access: 26.10.201 − Title from the screen.
2. Varnalii Z. S., Honcharuk A. Ya., Zhalilo Ya. A. Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii:
monohrafiia. – K.: NISD, 2006. – 576 s.
3. Dannikov O. V. Protses utochnennia stratehichnoho napriamu
marketynhovoi diialnosti hospodariuiuchykh subiektiv na vitchyznianomu ta hlobalnykh tovarnykh
rynkakh / "Ekonomika ta pidpryiemnytstvo": zb. nauk. pr. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv.nats. ekon. un-t im. V. Hetmana». – K.: KNEU, 2015. – Vyp. 36. – S. 72–82.
4. Dannikov O. Rozrobka
ta realizatsiia antykryzovykh prohram rozvytku vitchyznianoho biznesu / Antykryzove upravlinnia
ekonomikoiu Ukrainy: novi vyklyky: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 15–17 hrud.
2015 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana». – K.:
KNEU, 2015. – S. 288–290.
5. Lanovyi V. T. "Bermudskyi" trykutnyk obkradannia. Ukrainska
pravda. Ekonomichna pravda. [Electronic Resource] Ekonomichna pravda // − Mode of access:http://www.epravda.com.ua/ publications/2015/11/13/567057/ − Last access: 26.12.2015 − Title from thescreen.
6. Novykova Y. V. Hlobalyzatsyia, hosudarstvo y rыnok: retrospektyva y perspektyva
vzaymodeistvyia. Mn.: Akad. upr. Pry Prezydente Resp. Belarus, 2009. 7. NBU pidrakhuvav pershi
vtraty vid torhovoi viiny z RF. Korrespondent.biz [Electronic Resource] // Mode of access:http://ua.korrespondent.net/business/ economics/3638047-nbu-pidrakhuvav-pershi-vtraty-vid-torhovoiviiny-z-rf − Last access: 04.03.2016 − Title from the screen. 8. Opryliudnennia ekspres-vypuskiv Derzhstatu u 2014–2016 rr. Osnovni pokaznyky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy
[Electronic Resource] // Mode of access: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/mp/op/
op_u/op1115_u.htm: − Last access: 26.02.2016 − Title from the screen.
9. Natsionalna rada reform.
Ukraina u reitynhu hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2015. [Electronic Resource] // Mode of
access: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015 −
Last access: 04.03.2016 − Title from the screen. 10. Upravlinnia prodazhem [Tekst]: navch. posib. /V. P. Pylypchuk, O. V. Dannikov; Derzh. vyshch. navch. zakl. "Kyiv. nats. ekonomichnyi un-t imeni
Vadyma Hetmana". – K. : KNEU, 2011. – 627 s

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017