MARKET RELATIONS DEVELOPMENT ON A QUASI-ІNTEGRATION BASIS

Solntsev S., Zhygalkevych Zh.

Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy
“Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho”

Анотація: 
The essence of kvaziintegration is expanded in the article. Kvaziintegration refers to the universal (hybrid) process of corporate formation, which combines features of both integration and disintegration. This is a formal (imaginary) integration on a conventional basis, which leaves the autonomy to parts that belong to it. The advantage of this harmonious formation is a partnership and absolute competition. The phenomenon of kvaziintegration’s structure is laying in its special features – it’s adaptive, flexible, dynamic formation and focuses on tactical targets.
Список джерел: 

1. Solntsev S. O. Kvaziintehratsiia vzaiemodiiuchykh pidpryiemstv: teoretychnyi aspekt [Elektronnyi resurs] / S. O. Solntsev, Zh. M. Zhyhalkevych // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [elektronne naukove fakhove vydannia] – Elektron. zhurn. – Mykolaiv : MNU, 2016. –Vyp. 12. – Rezhym dostupu : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf. – Zaholovok z ekrana.
2. Richardson G. B. The Organisation of Industry. The Economic Journal,Vol. 82, No. 327 (Sep., 1972), 883–896.
3. Vailunova Yu. H. Setevыe strukturы y ykh rol v povыshenyy konkurentosposobnosty predpryiatyi / Yu. H. Vailunova // Эkonomyka y banky. – 2014. – # 2. – S. 53–60.
4. Rumiantsev K. N. Noveishye proiavlenyia yntehratsyonnыkh protsessov / K. N. Rumiantsev // Nauka. Obrazovanye.
Ynnovatsyy. Vыp. 7. Klasteryzatsyia predpryiatyi : sostoianye y perspektyvы. – 2008. – S. 52–71.
5. Sheresheva M. Yu. Formы setevoho vzaymodeistvyia kompanyi. Kurs lektsyi : ucheb. posobye / M. Yu. Sheresheva. – M. : Yzd. dom Hos. un-ta Vыsshei shkolы эkonomyky, 2010. – 339 s. 6. Asaul A. N.
Predprynymatelskye sety v stroytelstve : nauchn. y ucheb.-metod. sprav. posob. / A. N. Asaul, E. H. Skumatov, H. E. Lokteva. – SPb.: Humanystyka, 2005. – 256 s.
7. Tys D. Dzh. Dynamycheskye sposobnosty fyrmы y stratehycheskoe upravlenye / D. Dzh. Tys, H. Pyzano, Э. Shuen // Vestn.
S.-Peterb. un-ta. Ser. Menedzhment. – 2003. – Vыp. 4. – S. 133–185. 8. Shashkova M. V. Otsenka
эffektyvnosty funktsyonyrovanyia systemы korporatyvnoho upravlenyia orhanyzatsyi vыsokotekhnolohychnыkh otraslei эkonomyky na osnove postroenyia konkurentnoho profylia :
kontseptualnыi y metodycheskyi podkhodы / M. V. Shashkova, L. E. Nykyforova // Sybyrskaia fynansovaia shkola: Aval. – 2013. – # 5. – S. 99–115. 9. Stechenko D. M. Stratehichne upravlinnia
znanniamy v innovatsiinii diialnosti korporatyvnykh utvoren / D. M. Stechenko // Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky : zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. prof. Yu. I.Yekhanurova,
A. V. Shehdy. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2014. – Vyp. 28. – S. 60–69.
10. Oliver E. Williamson. Behavioral Assumptions. In: O. E. Williamson. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N. Y.: The Free Press, 1985, p.44–52.
11. Havrysh O. A. Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib. / O. A. Havrysh, V. V. Derhachova, K. O. Boiarynova, O. V. Huk,
Zh. M. Zhyhalkevych, M. O. Kravchenko. – K.: NTUU «KPI», 2016. – 398 s. 12. Christensen Clayton M. The
innovators dilemma : when new technologies cause great firms to fail [Electronic Resource] / Clayton M.
Christensen. p. cm. – (The management of innovation and change series) – Modeofaccess: http://jhqedu.com:1042/upload/books/Book1010/20140311115729871.pdf. – Title from the screen.
13. Zghurovskyi M. Z. Tekhnolohycheskoe predvydenye / M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova. – K. : IVTs
Yzdatelstvo «Polytekhnyka», 2005. – 155 s.
14. Zghurovskyi M. Z. Stratehyia ynnovatsyonnoi
deiatelnosty na osnovanyy metodolohyy tekhnolohycheskoho predvydenyia [Эlektronnыi resurs] /M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova. – Rezhym dostupu : www.ipri.kiev.ua/index.php?id=791 – Zahlavye s эkrana

Received: 
Monday, April 3, 2017
Accepted: 
Monday, April 3, 2017