CRITERIA OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TECHNOLOGY OF VODOPIDGOTOVKI OF RESERVOIRS OF THE PUBLIC USE

Strutinska L., Andrusiv S.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
The analysis of modern innovative technologies of public water reservoirs usage is carried out, and the method of comparing their performance is suggested. The basis of a methodology is calculation and the Kef index of water purification efficiency comparison, which organically combines the economic and social factors. For the determination of Kef index mathematical dependency is developed.
Список джерел: 

1. Strutynska L. R. Innovatsiini protsesy vodopidhotovky yak napriam ekolohichnoho marketynhu / L. R. Strutynska, N. P. Liubomudrova, S. V. Andrusiv // Visnyk Nats. un-tu «Lvivska
politekhnika» «Lohistyka». – Lviv, 2012. – # 749. – 562 s., S. 285–290. 2. Shevchuk L. I., Koval I. Z., Strohan O. I. Suchasni tekhnolohii vodopidhotovky akvapaprkiv / Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Vodne
hospodarstvo Ukrainy». – K., 2012. – # 5(101). – S. 30–34. 3. Shevchuk L. I. Starchevskyi V. L. Koval I.
3. Strohan O. I. Nyzkochastotni vibratsiini kavitatory: monohrafiia. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013. – 176 s. 5. Shevchuk L. I., Starchevskyi V. L., Strohan O. I. Elektrolizno-kavitatsiine ochyshchennia ta znezarazhennia vody baseiniv, akvaparkiv ta vodoim
hromadskoho vykorystannia // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Vodne hospodarstvo Ukrainy». – K.,2013. – # 6(108). – S. 29–34

Received: 
Monday, April 3, 2017
Accepted: 
Monday, April 3, 2017