FINANCIAL SUPPORT OF AUTONOMOUS RESEARCH INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF REFORMING

Yastrubskyy M.

Lviv Polytechnic National University

Анотація: 
The article analyzes the state of funding of higher educational universities of Ukraine, elaborated literary sources and legal acts governing the financing of education and science. The author suggests a new approach to the financial support of the Autonomous research University. The article outlines areas for further development theme
Список джерел: 

1. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro doslidnytskyi universytet: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.02.2010 #163.
2. Deiaki pytannia nadannia vyshchym navchalnym zakladam
statusu samovriadnoho (avtonomnoho) doslidnytskoho natsionalnoho universytetu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.02. 2010 #76. 3. Bekker H. S. Эkonymycheskyi vzghliad na zhyzn //
Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov. V 5 t. / Sopred. redkol. H. H. Fetysov,A. H. Khudorkov. – T. V: V 2 kn. Vsemyrnoe pryznanye. Lektsyy nobelevskykh laureatov; otv. red.
H. H. Fetysov / H. S. Bekker. –M.: Mыsl, 2004. – Kn. 1. – S. 688–706.
4. Druker P. O professyonalnom menedzhmente / P. Druker ; per. s anhl. – M.: Vyliams, 2006. – 320 s.
5. Boiko Ye. M.
Vytraty na pidhotovku kadriv v ekonomitsi derzhavy : Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb.
nauk. pr. / Ye. M. Boiko. – K.: Nauk.-doslid. ekon. in.-t Ministerstva ekon. Ukrainy, 2000. – Vyp. 10. –S. 132–134.
6. Zvit uriadu: kudy zrushyla osvita v 2015 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/news/49760/. 7. Hrynevych L. Ya vyrishyla, shcho tsei vyklyk treba pryimaty:
hazeta ZN,UA [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu : http://gazeta.dt.ua/internal/. 8. Naukova ta
naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2014 rotsi: [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu :
http://specnaukproect.com.ua/uk/.
9. Stratehiia rozvytku vysokotekhnolohichnykh haluzei do 2025 roku
[Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2490.html.
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu :
http://www.ukrstat.gov.ua/. 11. Sovsun I. R. Nova model finansuvannia vyshchoi osvity povynna buty
prozoroiu y efektyvnoiu u vykorystanni biudzhetnykh koshtiv / Sovsun I. R. //Uriadovyi portal.
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/. 12. Zakon
Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 13. Donskoi M. V. Zhyttievyi tsykl prohramista [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://polit.ru/article/2008/08/20/programmist/. 14. Zhyttievyi tsykl profesii
prohramista [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://habrahabr.ru/post/54081/

Received: 
Monday, April 3, 2017
Accepted: 
Monday, April 3, 2017