Інструкції для авторів

Текст статі набирають у текстовому редакторі Microsoft Word (див. зразок нижче у файлі zrazok_stattia) (шрифт – 11, інтервал – 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210 х 297 мм).
- відступи: ліворуч – 18 мм, праворуч – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 27 мм;
- колонцифра нижня, по центру сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 17 мм.

2. Основний шрифт: гарнітура Times, кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Виключка за форматом.

Детальну інформацію про вимоги до статтей Ви можете отримати на сайті Видавництва «Львівської політехніки» http://vlp.com.ua/periodicals/requirements.

АВТОРОВІ
Автори подають у редколегію:

1. Рукописи статтей повинні бути скеровані на електронну адресу відповідального секретаря
доцента Мороза Леоніда Васильовича на е-mail: visnyk_avk@ukr.net також при здачі статті мати електронний варіант (на флеш-носії).

2. Роздрукований один примірник статті (роздрук контрастний). На першій сторінці статті повинен стояти підпис автора (авторів) та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює особа.

3. Дві рецензії - внутрішню і зовнішню (обидві з підписами і завірені у відділі кадрів та з печаткою установи, в якій працюють рецензенти). Рецензії повинні висвітлювати: опис об'єкту дослідження, актуальність роботи, наукову новизну, значення одержаних результатів дослідження, недоліки в роботі, рекомендації та пропозицію до друку у Віснику. Обсяг рецензії – не менше одної повної сторінки.

4. Протокол засідання експертної комісії (див. зразок нижче у файлі zrazok_ protocol) про можливість опублікування у відкритому друці.

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ АВТОРІВ:

1. Витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про розгляд публікації та її рекомендацію до друку.

2. Лист-клопотання (див. зразок нижче лист-подання) від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті.

3. Довідку про автора.