Юридичні науки

Юридичні науки

ISSN: 
0321-0499

Науково-дослідна та інноваційна робота є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження та відновлення наукових шкіл. В Навчально-науковому інституті права і психології Національного університету «Львівська політехніка» постійно діє спеціалізована Вчена рада по підготовці і захисту кандидатських робіт із юридичних наук, тому виникає потреба апробації отриманих результатів та ознайомлення із ними провідних фахівців не тільки України, але й закордону. Власне започаткування видання «Вісника Національного університету «Львівська політехніка»», тематична серія «Юридичні науки» дозволить здійснювати відповідну апробацію результатів дисертаційних досліджень із різних спеціальностей. З цією метою було сформульовано і відповідні рубрики:
 Адміністративне та інформаційне право;
 Філософія права;
 Історія та теорія держави і права;
 Кримінальне право і процес;
 Цивільне право і процес;
 Юридична психологія.
Окрім того видання наукового фахового джерела сприятиме налагодженню співпраці та спілкування із провідними вітчизняними та закордонними навчальними закладами та спеціалістами у галузі права.
Результати досліджень опубліковані у Віснику матимуть не тільки науково-теоретичну, але й практичну цінність. Вони можуть бути використані у різних сферах:
– у науково-дослідній – стануть підґрунтям для подальшої розробки актуальних проблем юридичних наук; сприятимуть адаптації вітчизняної нормативної бази до вимог Європейського Союзу;
– у правотворчості – для формулювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, що регламентує досліджувану сферу, зокрема окремі положення, висвітлені у статтях, можуть бути враховані під час формування загальнодержавних або галузевих програм, концепцій формування правосвідомості правників та юристів у різноманітних галузях;
– у правозастосуванні – для організації конкретних заходів щодо вдосконалення діяльності органів влади, реалізації основних положень правової й політичної реформ;
– у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Кримінальне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Філософія права», «Судові та правоохоронні органи», а також для написання окремих розділів підручників, навчальних посібників та для розробки окремих спецкурсів. Окрім того, провідних фахівців та спеціалістів, які публікуватимуть власні доробки у науковому виданні, можна буде запрошувати для читання лекцій студентам, магістрам та аспірантам.
Отже, започатковуючи дане видання, редакційна колегія Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка» ставить собі за мету поширення юридичних, у тому числі наукових знань, підвищення рівня правової обізнаності громадян. У Віснику будуть публікуватися аналітичні статті, фахові коментарі, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.