Авторові

Редакційна колегія просить авторів послуговуватись шаблоном статті для підготовки рукописів. Дуже важливим є ретельне оформлення списків використаних джерел - за вимогами держстандарту та у гарвардському стилі.

Рукописи статей (авторські оригінали) подаються у редколегії Вісника в електронній формі (диск, флеш-носій) разом із роздруком на стандартному папері А4 формату. Файли записані два рази (назви латинським шрифтом) – оригінал і копія.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word (stattia.doc) (шрифт – 11, інтервал – 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210 х 297 мм).
• відступи: ліворуч – 18 мм, праворуч – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 27 мм;
• колонцифра нижня, по центру сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 17 мм.

2. Основний шрифт: гарнітура Times, кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.
У першому рядку праворуч вказується УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:
• ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж), виключка – вправо;
• назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;
• назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
• знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вправо;
• анотація українською мовою (до 60 слів) (п/ж, курсив, звужений формат – 1см)
• ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж), виключка – вправо (англійською мовою);
• назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо (англійською мовою);
• назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц (англійською мовою);
• знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вправо (англійською мовою);
• розширена анотація англійською мовою (до кінця першої сторінки рукопису статті) (п/ж, курсив). Також розширена анотація англійською та її переклад українською мовою подається в окремому файлі (adv_abstract.doc);
• підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, п/ж, п/ц.

4. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 10, п/ц, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менше за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка!Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка!Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо). Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення. Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.

5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Excel for Windows або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці накреслення світле, курсивом.

6. Формули подають у форматі Equation 2-4, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.

7. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Згідно держстандарту та копія (перекладена англійською мовою) в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.

8. Назви файлів мають бути латинським шрифтом.

У редколегію збірника необхідно подати:

1) один надрукований примірник рукопису статті обсягом до шести сторінок, підписаний усіма авторами під останнім рядком рукопису та підписаний керівником підрозділу (кафедри) на титульній сторінці над назвою статті;
2) файли в електронному вигляді: 1) текст статті, 2) розширена анотація англійською мовою та її переклад українською мовою, 3) інформація про авторів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, наукові інтереси, телефон, факс, адреса електронної пошти);
3) для авторів, які не працюють у Національному університеті "Львівська політехніка" – лист згоди на опублікування від установи, в якій працює автор за підписом керівника установи або його заступника;
4) Квитанцію про оплату.

Усі статті проходять процедуру відкритого рецензування двома рецензентами.

Вартість опублікування – 35 грн. за кожну сторінку.