Вимоги до оформлення статей

Рукописи статей необхідно подавати у редколегію журналу в електронній формі (на CD- чи DVD-диску) або надсилати на адресу електронної пошти (e-mail) – UJofME@gmail.com.

Форматування статей відповідно до вимог журналу проводить відповідальний секретар редакційної колегії. Автори набирають тексти статей у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог:

1. Розмір сторінки: А4 (210x297 мм).

2. Поля: внутрішнє – 1,8 см, зовнішнє – 2,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,5 см.

3. Текст статті: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11 пт, відступ першого рядка – 0,7 см, міжрядковий інтервал – 1,1, вирівнювання тексту – за шириною сторінки.

4. Рубрикація:
– у першому рядку вказують назву статті;
у кожному наступному рядку вказується:
– повністю ім’я і прізвище автора та через кому імена і прізвища співавторів; (кількість співавторів однієї статті не повинна перевищувати 5 осіб);
– назва організації, в якій працює автор; (якщо серед співавторів статті є працівники різних організацій, то поряд з їх прізвищами ставляться знаки *, **, *** тощо, які дублюються в кожному наступному рядку перед назвою відповідної організації);
– анотація англійською мовою (в межах від 250 до 500 слів), яка коротко відображає основний зміст кожного з підрозділів статті;
– назви підрозділів у статті подавати в окремих рядках (обов'язкові підрозділи – вступ, постановка проблеми, аналіз сучасних інформаційних джерел за тематикою статті, формулювання мети і завдань досліджень, виклад основного матеріалу, висновки, перелік інформаційних джерел).

5. Рисунки та графіки вставляють в окремому рядку у вигляді окремих об'єктів із розмірами, які не перевищують розмірів сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше, ніж один) в наступному рядку під рисунком (наприклад, Рис. 1. Назва рисунка: 1 – назва елемента; а – назва складової частини рисунка). Допустимі формати рисунків: *.tif, *.bmp, *jpg, *.gif, *.png; роздільна здатність – не менша, ніж 150 dpi.

6. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Microsoft Word з розмірами, приведеними до розмірів сторінки. Перед таблицею в одному рядку вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1), а в другому рядку – назву таблиці.

7. Формули подають в окремих рядках у форматі Microsoft Equation або MathType і нумерують в круглих дужках з правого краю сторінки. Розміри шрифту у формулах: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 11 пт.

8. Перелік інформаційних джерел за тематикою статті повинен включати не менше 10 посилань. Рекомендовано цитувати наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, опубліковані в періодичних виданнях, які входять в міжнародні наукометричні бази даних.

9. Мінімальний обсяг статті повинен становити не менше 8 сторінок. Максимальний обсяг залежить як від тематики статті, так і від ступеня розкриття її змісту, тому з метою якнайширшого висвітлення проблем та результатів досліджень максимальний обсяг не обмежується.

Остаточне форматування статті відповідно до вимог журналу проводить відповідальний секретар редакційної колегії. Відформатована стаття в електронному вигляді надсилається автору для погодження. Відформатована і погоджена з автором стаття подається на редагування фахівцям з англійської мови і подальше рецензування двома членами редакційної колегії журналу. На підставі висновків рецензентів редакційна колегія приймає рішення щодо можливості і термінів опублікування статті.